ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ SINAV İLANI

Üniversitemiz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6 ncı maddesi ve bu maddeye dayanılarak 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca 4 (dört) sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

Üniversitemiz tarafından gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınava katılacak adayların seçiminde, 2022 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanı ile İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan esas alınacaktır.

Kamu Personel Seçme Sınavında KPSSP3 (B) puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak değerlendirilir) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilir) toplamı esas alınarak, genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranlar arasından yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlamak üzere sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday giriş sınavına alınacaktır. (Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilir.) Adaylar ilan edilen pozisyonlardan en fazla iki tanesi için başvuruda bulunabileceklerdir.
 

ÇALIŞMA SÜRESİ

ADEDİ

ÜCRET

Tam Zamanlı

3

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 2 Katı

Yazılım Geliştirme Uzmanı

Tam Zamanlı

1

Aylık Brüt Sözleşmeli Ücretinin 3 Katı

Kıdemli Sistem UzmanıI-         BAŞVURU ŞARTLARI;

A- GENEL ŞARTLAR; (NİTELİKLER)


a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları haiz olması,
b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği ve endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olması,
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunması (mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle işçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),
d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemeleri,
zorunludur.
 

B-ÖZEL ŞARTLAR;

Yazılım Geliştirme Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı/3 kişi)
►        Çok katmanlı mimari hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmak,
►        Web servislerine hakim olmak,
►        Asp.Net Core MVC, C# ve Entity Framework konularında tecrübeli olmak ve projeler yapmış olmak,
►        MS SQL Server konusunda tecrübeli olmak,
►        Web Teknolojileri (HTML5, CSS, Javascript, JQery) konularında tecrübeli olmak,
►        Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,
►        Yoğun iş temposuna ayak uydurabilecek olmak,
►        Tercihen İngilizce bilmek,
►        Tercihen MCPD, MCSD, MS sertifikalarına sahip olmak.
►        Tercihen büyük veri ve iş analitiği konularında çalışmış olmak.

Kıdemli Sistem Uzmanı -(Tam zamanlı, aylık brüt sözleşme ücret tavanının 3 katı/1 kişi)
►        En az 50.000 (bin) kullanıcısı bulunan sistem merkezlerinde UNIX, AIX veya Linux işletim sistemlerinin yöneticisi (admin) olarak en az 5 (beş) yıllık tecrübe sahibi olmak,
►        Kubernetes (tercihen rancher) kurulumu ve yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
►        Sunucu sanallaştırma konusunda tecrübe sahibi olmak: VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda kurulum, yapılandırma ve yönetim tecrübesine sahip olmak,
►        Sürekli entegrasyon, sürekli teslimat (CI ve CD) konusunda tecrübe sahibi olmak,
►        Docker teknolojisi hakkında bilgi sahibi olmak,
►        Active Directory, DNS, DHCP, IIS, MSSQL, PostgreSQL kurulumu ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,
►        Redis veritabanı kurulumu ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,
►        Yük dengeleme (Load Balancer) teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak, kurulumu ve işletimi hususlarında tecrübe sahibi olmak,
►        CDN sunucusu yönetimi hususunda bilgi sahibi olmak,
►        Object Storage Yönetimi konusunda tecrübe sahibi olmak,
►        Tercihen ASP.NET yazılım geliştirme süreçlerine hakim olmak,
 

II-        İSTENİLEN BELGELER-BAŞVURU ŞEKLİ-YERİ-TARİHİ;

Başvurular, 28/12/2022-11/01/2023 tarihleri arasında http://www.ilan.sakarya.edu.tr adresinde bulunan “Sözleşmeli Bilişim Personeli Başvuru Formu”nun doldurulmasından sonra, fotoğraf yapıştırılmak ve imzalanmak suretiyle aşağıda sayılan belgelerle birlikte, 11/01/2023 tarihi mesai bitimine kadar Sakarya Üniversitesi Personel Dairesi Başkanlığı Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresine elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır (Anılan tarihten sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir).

a. Başvuru formu (Fotoğraflı).
b. Lisans diploması aslı veya okul ya da noter onaylı sureti veya e-devletten alınan ve doğrulama kodu bulunan mezun belgesi, (eğitimini yurtdışında tamamlamış olanların diploma denklik belgesinin onaylı örneği, belge aslının ibraz edilmesi halinde fotokopisi kurumumuzca onaylanacaktır),
c. Genel şartlar (c) bendinde belirtilen mesleki tecrübeyi gösterir belge (mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır),
d. Genel şartlar (d) bendinde belirtildiği üzere, güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini gösteren belge (Onaylı transkript, sertifika gibi belgeler),
e. Her bir pozisyon için ÖZEL ŞARTLAR’da istenilen sertifikalar ile tecrübe veya deneyimi gösteren belgeler,
f. Özgeçmiş,
g. KPSSP3 puanını gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan KPSS sonuç belgesi (KPSSP3 puanı olmayan veya sonuç belgesini ibraz etmeyen adayın KPSSP3 puanı 70 (yetmiş) olarak değerlendirilecektir),
h. İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya İngilizce dilinde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca YDS’ye denk kabul edilen sınavlarda alınan puanı gösteren, üzerinde doğrulama kodu bulunan sonuç belgesi (yabancı dil puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak değerlendirilecektir),
i. Erkek adaylar için askerliğini yaptığına, ertelettiğine ya da muaf olduğuna dair belge,
j. Adli Sicil Kaydı (E-Devlet onaylı barkodlu)
k. Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı fotokopisi
l. Sınav sonucunda başarılı bulunan adaylarla, güvenlik soruşturmalarının olumlu sonuçlanması ve tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ibraz etmeleri kaydıyla sözleşme yapılabilecektir.

III-      BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARININ DUYURULMASI

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının %70’i (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının %30’ununun (belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı sıfır olarak değerlendirilecektir.) toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak toplam her pozisyon aday miktarının 10 (on) katı aday yazılı sınava çağırılacaktır. Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul edilecektir. Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi http://www.ilan.sakarya.edu.tr sitesinde 18/01/2023 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 

IV-      SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sınav konuları, Uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Yazılı sınav, 30/01/2023 tarihinde saat 10:00 - 12:00 saatleri arasında Sakarya Üniversitesi Bilgisayar Araştırma ve Uygulama Merkezi Esentepe Kampüsü/SAKARYA adresinde yapılacaktır. Yazılı sınavı kazanan adaylar ile aynı gün öğleden sonra saat 14:00 de uygulamalı sınav yapılacaktır.
 

V-        DEĞERLENDİRME

Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 puan ve üzeri alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle 100 tam puan üzerinden 70 ve üstü puan alan adayların Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar ile sınava girme şartlarını taşımadıkları halde sınava girip başarılı olan adaylarla sözleşme yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar hakkında hukuki işlem yapılacaktır.
 

VI-      SINAV SONUÇLARININ İLANI

Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda başarılı olan adaylar http://www.ilan.sakarya.edu.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.
 

VII-     ÜCRET

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının ÖZEL ŞARTLAR başlığı altında belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.