Sürekli iş göremezlik

06.09.2019 10:00

SOSYAL güvenlik sistemimiz, sigortalılarına sadece emekli maaşı bağlayan bir kurum olmayıp, aynı zamanda analık, hastalık, iş kazası ve meslek hastalıkları durumunda da birtakım ödemeler yapmaktadır. Bu yazımızda sürekli iş göremezlik geliri hangi durumlarda alınır, şartları nelerdir, bu konuyu ele alacağız.

Sürekli iş göremezlik geliri nedir?

Kurumca, iş kazası geçiren veya meslek hastalığına tutulan sigortalıya sağlanan sağlık yardımı ve tedavi sonunda, şayet sigortalının geçici iş göremezlik durumu düzelip çalışma gücü yeniden kazanılmamışsa, sürekli iş göremez duruma düşen bu sigortalıya sürekli iş göremezlik geliri bağlanır.

Sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanma koşulları nelerdir?

İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve özürler nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az %10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanır.

Sürekli iş göremezlik ödeneğinden faydalanmak için şartlar nelerdir?

Sürekli iş göremezlik gelirinden yararlanma koşulları arasında belli bir sigortalılık süresi, prim ödeme gün sayısı ve yaş gibi faktörler yer almaz. Ancak, 4/b sigortalıları ile tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılarının sürekli iş göremezlik ödeneği hakkından yararlanabilmeleri için genel sağlık sigortası dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Sürekli iş göremezlik ödeneğinden, ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Sürekli iş göremezlik hali, iki duruma ayrılmıştır; – Tam iş göremezlik, sigortalının mesleğinde hiç çalışamaması hali olup, bu durum sigortalının meslekte kazanma gücünü %100 kaybettiğini gösterir. – Kısmi iş göremezlik, sigortalının mesleğinde kazanma gücünü kısmen kaybetme halidir. En az % 10, en fazla % 99,99’unun yitirildiğini gösterir. Sürekli iş göremezlik geliri, sigortalının mesleğinde kazanma gücünün kaybı oranına göre hesaplanır. Sürekli tam iş göremezlikte sigortalıya, aylık kazancının %70’i oranında gelir bağlanır. Sürekli kısmî iş göremezlikte ise sigortalıya bağlanacak gelir, tam iş göremezlik geliri gibi hesaplanarak bunun iş göremezlik derecesi oranındaki tutarı kendisine ödenir. Sigortalı, başka birinin sürekli bakımına muhtaç ise gelir bağlama oranı %100 olarak uygulanır.

Sürekli iş göremezlik gelirinden faydalanmak için nasıl müracaat etmeliyim?

Sürekli iş göremezlik gelirinden faydalanmak isteyen sigortalılar ve hak sahipleri başvurularını doğrudan, posta yoluyla veya elektronik ortamda yapabileceklerdir. Doğrudan ya da posta yoluyla yapılacak başvurularda Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesi ve bir adet belgelik fotoğrafın en son çalıştığı iş yerinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik müdürlüğüne/merkezine iletilmesi gerekmektedir. e-sigorta uygulaması ile PTT’den alınacak e-devlet şifresi ile www.turkiye.gov. tr adresinden sırasıyla, “e-hizmetler”, “Sosyal Güvenlik Kurumu”, “Ortak (4A/4B/4C) Hizmetler”, “Tahsis Talep ve Beyan Taahhüt Belgesinin Verilmesi” seçeneklerine girilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Mail: ozgur@turkgun.com