ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Susurluk  Yerel Eylem Grubu (SUYEGDER) Derneği Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Müdür alımı yapılacaktır.

ilan şu şekilde;

SUSURLUK YEREL EYLEM GRUBU (SUYEGDER) DERNEĞİ

İŞE ALIM İLANI

Susurluk  Yerel Eylem Grubu (SUYEGDER) Derneği Dernek merkezinde görevlendirilmek üzere aşağıdaki şartları taşıyan 1 adet Müdür alımı yapılacaktır.

Adaylarda Aranacak Genel Uygunluk Kriterleri
a)   T.C Vatandaşı olmak
b)   65 yaşından küçük olmak
c)   Kamu haklarından yasaklanmamış olmak (Adli Sicil Kaydı)
d)  Taksirli suçlar, kısa süreli hapis cezasına seçenek yaptırımlara çevrilmiş suçlar ile aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere; altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile Devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlarla, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, nitelikli hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, göreve ilişkin sırrı açıklama, Devlet sırlarına karşı suçlardan dolayı hükümlü bulunmamak. 667 sayılı KHK kapsamında terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulu’nca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak. (Adli Sicil Kaydı)
e)  Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı ya da bulaşıcı hastalığı bulunmamak. (Sağlık Raporu)
f)   Adayın kazanması durumunda YEG alanına taşınacağına dair Taahhüt Yazısı
Uygunluk Kriterleri
a)  Üniversitelerin 4 yıllık lisans programlarından mezun olmak, (Lisans diploması)
b) En az 1 yıl yöneticilik yapmış olmak, (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın en az 1 yıl yöneticilik yaptığını gösteren yazı. İlgili kurum/işyerlerinde başkan, müdür, yönetici, direktör, koordinatör, proje sorumlusu, şef ve bunların yardımcıları gibi unvanlarla çalışmış olmak yeterlidir)
Başvuru Halinde İstenen Belgeler;
a)    Adayın IPARD Programı, LEADER Yaklaşımı, Kırsal Kalkınma Programları, Proje Danışmanlığı gibi konularda düzenlenen eğitimlere katılmış olması (Sertifika/Katılım Belgesi)
b)    Adayın 1 yıllık yöneticilik tecrübesinin YKS öncelikleri ile ilgili bir iş kolunda veya proje hazırlama ya da uygulama gibi konularda olması (İlgili işyerleri/kurumlardan alınan ve adayın bu alanlarda en az 1 yıllık iş tecrübesine sahip olduğunu gösteren yazı)
c)    Adayın Yabancı Dil Sınavı (YDS) en az D seviyesinde olması veya eşdeğeri seviyede İngilizce bilmesi (İlgili Kurumdan onaylanmış yabancı dil seviyesini gösteren belge)
d)    Adayın en az 1 yıldır YKS alanında ikamet ediyor olması veya YKS hazırlık faaliyetlerinde çalışmış olması .
e)    Adayın iletişim kurma, etkin dinleme, ifade ve temsil yeteneği, özel yetenekler, pozitif ayrımcılık gibi Derneğimizce YKS uygulaması için önemli olarak değerlendirilen diğer nitelikler
Not:
a- (Adayların değerlendirilmesi100 puan üzerinden yapılacak olup ilk 4 kriter 15, (e) kriteri 40 puan üzerinden hesaplanacaktır. 
b- Başvuru Formu Susurluk Yerel Eylem Grubu (SUYEGDER) Derneği merkezi olan Han Mahallesi  Şehit Fikret Güney Caddesi No 6 (Susurluk Ticaret Odası Binası) adresinden temin edilir.
Başvuru Tarihi  ; 04.01.2023- 19.01.2023
Başvuru Yeri    : Han Mahallesi Şehit Fikret Güney Caddesi No 6 
                           (Susurluk  Ticaret Odası Binası) Susurluk/BALIKESİR

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.