T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Dosya No : 2022/1995

KararNo : 2023/1460

Aşağıda açık kimliği yazılı sanık Ali Solmazisimli sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda;

1-)Sanık ALİ SOLMAZ'ın üzerine atılı ve işlediği anlaşılan 2015 yılına ilişkin sahte fatura düzenlemek suçu nedeniyle 5237 sayılı TCK’nın 61. maddesi dikkate alınarak, eylemine uyan 213 sayılı VUK'nun 359/b maddesi uyarınca; suçun işleniş biçimi, neticenin ağırlığı ile sanığın kusurunun ağırlığı nazara alınarak takdiren 3 YIL HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

2-)Sanığın bir suç işleme kararının icrası kapsamında, değişik zamanlarda aynı suçu birden fazla kez işlediği anlaşıldığından, 5237 sayılı TCK'nın 43/1. maddesi gereğince cezasından takdiren 1/4 oranında arttırım yapılarak sanığın 3 YIL 9 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-)Cezanın sanığın geleceği üzerinde etkisi takdiri indirim sebebi sayılarak TCK 62. Maddesi uyarınca cezasından takdiren 1/6 oranında indirim yapılarak sanığın 3 YIL 1 AY 15 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

4-)Unsurları oluşmadığından sanık hakkında başkaca kanuni veya takdiri artırım veya indirim maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,

5-)Sanığa verilen kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasının kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı iptal edilen hususlar ile 15.04.2020 tarihli 31100 sayılı ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı kanun değişikliği gözetilerek 5237 sayılı TCK'nın 53.maddesinin sanık hakkında uygulanmasına,

6-)Sanık hakkında hükmolunan hapis cezasının miktarı itibariyle, hakkında 5237 sayılı TCK'nın 51. 50 maddesi ileCMK 231. Maddeesinde düzenlenen hükmün açıklanmasının geri bırakılmasının uygulanmasına yer olmadığına,

Katılan kurum kendisini vekil ile temsil ettirdiği anlaşılmakla hüküm tarihinde yürürlükte bulunan A.A.Ü.T uyarınca 17.900,00 TL avukatlık ücretinin sanıklardan alınarak katılana verilmesine,

-Bu dava nedeniyle yapılan bozma öncesi bilirkişi ücreti 900,00 TL, 2 Posta gideri 20,00 TL, 2 talimat gideri 58,00 TL, 8 tebligat gideri 92,20 TL, bozma sonrası 3 e-tebligat gideri 16,50 TL, 14 tebligat gideri 432,00 TL, 1 posta gideri 30,50 TL, 2 talimat gideri 178,00 TL olmak üzere toplam 1.727,20 TL yargılama giderlerinin sanıklardan 1/3 payları oranında tahsili ile Hazine' ye irat kaydına,

Dair; sanık İsa Akyazı müdafiinin yüzüne karşı, diğer sanıkların ve katılan kurum vekilinin yokluğunda, iddia makamını temsilen Cumhuriyet Savcısı Ahmet YİĞİT'in huzurunda (esas hakkındaki mütalaada belirtilen isteme uygun olarak) 5271 sayılı CMK’nın 231/12, 267 ve 268. maddeleri uyarınca kararın sanık İsa Akyaza müdafiine ve Cumhuriyet Savcısı'na tefhiminden, sanıklar Ali Solmaz ve İslam Üresin ile katılan kurum vekiline tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya bu konuda zabıt kâtibine bir beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatılması veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi veya ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle beraat ve mahkumiyet kararı yönünden İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi nezdinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen kararın 5271 sayılı CMK'nın 231/1 maddesi gereği hüküm fıkrası açıkça okunup ana çizgileriyle gerekçesi usulen anlatıldı. 14/11/2023

SANIK : ALİ SOLMAZ, Mustafa ve Kezban oğlu, 02/06/1974 İstanbul doğumlu, İstanbul, Şişli, Meşrutiyet mah/köy nüfusunda kayıtlı. Yenişehir Mah. İmar İskan Blokları 35. Blok D1 Ataşehir/İstanbul adresinde oturur. TC Kimlik No:27490995050

#ilangovtr Basın No ILN01975689