T.C. İSTANBUL ANADOLU 38. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN İL A N

Dosya No : 2020/701

KararNo : 2021/874

Aşağıda açık kimliği yazılı sanık Lgor Ların isimli sanık hakkında yapılan yargılama sonucunda;
1-Sanığınüzerine atılı Resmi Belgede Sahtecilik suçu sabit görüldüğünden, suçun işleniş şekli, meydana gelen zararın derecesi, birden fazla sahte resmi belge oluşu nazara alınarak takdiren alt sınırdan uzaklaşılmakla TCK.nun 204/1 maddesi gereğince 2 YIL 2 AY HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,
2-Cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisitakdiri indirim nedeni sayılarak TCK.nun 62/1 maddesi gereğince cezasından 1/6 oranında indirim yapılarak neticeten 1 YIL 9 AY 20 GÜN HAPİS CEZASI İLE CEZALANDIRILMASINA,

3-Sanık hakkında başkaca artırım ve indirim maddelerinin uygulanmasına takdiren yer olmadığına,
4-Sanığa verilen kasten işlediği suçtan dolayı hapis cezasının kanuni sonucu olarak 24/11/2015 tarih ve 29542 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Anayasa Mahkemesi'nin 08/10/2015 tarih ve 2014/140 Esas 2015/85 Karar sayılı iptal edilen hususlar ile 15.04.2020 tarihli 31100 sayılı ResmiGazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 7242 sayılı kanun değişikliği gözetilerek 5237 sayılı TCK'nın 53.maddesinin sanık hakkında uygulanmasına
5-Sanığın sabıkasız olması, iyi hali nedeniyle bir daha suç işlemeyeceği konusunda mahkememizce olumlu kanaate varılmış olması ve ayrıca 5271 Sayılı CMK'nın 231/6-c maddesinde öngörülen tazmini gereken bir zararın bulunmaması da göz önüne alınarak; şartları gerçekleşmiş olmakla sanık hakkında verilen HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASINA,

Hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen sanığın 5 yıl süre ile denetim süresine tabi tutulmasına, sanığın sosyal ve şahsi durumları gözetilerek denetim süresi içerisinde herhangi bir yükümlülüğe tabi tutulmasına YER OLMADIĞINA,

Sanığın 5 yıllık denetim süresi içerisinde kasten bir suç işlemediği takdirde sanık hakkındaki bu davanın ortadan kaldırılmasına, DAVANIN DÜŞÜRÜLMESİNE,

Denetim süresi içerisinde kasten yeni bir suç işlenmesi halinde sanık hakkında açıklanması geri bırakılan HÜKMÜN AÇIKLANMASINA,(İHTARAT YAPILAMADI)
Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararının kesinleşmesini müteakiben bunlara mahsus bir sisteme kaydedilmesi için bir suretinin kesinleşme şerhi ve tali karar fişi ile birlikte CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA GÖNDERİLMESİNE,

Adli emanetin2020/13585 sırasında kayıtlı belgelerin dosyada delil olarak saklanmasına,
Yargılama giderlerinin kamu üzerinde bırakılmasına,
Dair; sanığınyokluğunda, iddia makamını temsilen Cumhuriyet Savcısı Eyüb Şen'in huzurunda (esas hakkındaki mütalaada belirtilen isteme uygun olarak) 5271 sayılı CMK’nın 231/12, 267 ve 268. maddeleri uyarınca kararınCumhuriyet Savcısı' na tefhiminden, sanığa tebliğinden itibaren 7 gün içinde mahkememize bir dilekçe verilmesi veya bu konuda zabıt kâtibine bir beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatılması veya bir başka ilk derece ceza mahkemesi aracılığıyla dilekçe gönderilmesi veyailgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle HAGB kararı yönünden İstanbul Anadolu Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz yasa yolu, açık olmak üzere verilen kararın 5271 sayılı CMK'nın 231/1 maddesi gereği hüküm fıkrası açıkça okunup ana çizgileriyle gerekçesi usulen anlatıldı.

SANIK : LGOR LARIN, Nıkolay ve Luda oğlu, 09/08/1994 KAZAKİSTAN doğumlu, mah/köy nüfusunda kayıtlı. Almati Bölgesi Zhetygen Köyü, Yubileinaya Sok. No:6 D:12 KAZAKİSTAN adresinde oturur

#ilangovtr Basın No ILN01988721