T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN

ESAS NO : 2022/359

DAVALI : TURAN ŞENAY

Davacı/Davacılar tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Dava dilekçesinden özetle; Olimpiyat Parkı Alanı'nda mevcut durum itibariyle mülkiyeti kısmen Hazine'ye, kısmen Gençlik ve Spor Balkanlığı Spor Genel Müdürlüğü'ne ait parseller bulunduğu gibi kısmen de özel şahıslara ait parseller de yer aldığı, Planiarda Olimpiyat Parkı Alanı olarak belirlenmiş olan bu özel şahıs parselleri ve hisseleri ihtilaf konusu teşkil etmekte olup bu parseller evvelce ihtilafları çözümlenerek olimpiyat alanına kazandırılmak amacıyla Atatürk Olimpiyat Parkı Alam'na dahil edildiği ancak ihtilaflar çözümlenemediği, şimdiye kadar Türkiye'ye uluslararası olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma hakkı verilmemiş olmasının da etkisiyle Atatürk Olimpiyat Parkı Alanı'nda yeterli kapasitede spor tesisine yatırım yapılamamış ve Atatürk Olimpiyat Parkı Alanı etkin bir şekilde spor alanı olarak kullanılmadığı, Olimpiyat Parkı Alanı'nda mülkiyeti kısmen Hazine'ye ait olan parseller her ne kadar Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlük'e tahsis edilmiş durumda ise de bu tahsisli parsellerin içerisinde mülkiyeti Hazine'ye ait olmayan ve Genel Müdürlüğü'ne tahsisli olmayan özel şahıslara ait küçük parsellerin bulunması ve tahsisli parsellerin bir bütün olarak ve etkin bir şekilde kullanımına engel teşkil etmesinden dolayı Genel Müdürlük lehine yapılmış mevcut tahsis sporun gelişmesinde ve sporcunun teşis ihtiyacını karşılamakta yetersiz ve akim kaldığı, belirtilen sorunların Türkiye'ye uluslararası olimpiyat oyunlarına ev sahipliği yapma hakkı verilmesi halinde olimpiyatlara hazırlık için yapılması gerekli tesislerin kamuya daha yararlı şekilde yapılabilmesinin temini için acilen çözüme kavuşturulması gerektiği, bunun yanı sıra belirtilen durumlar nedeniyle Atatürk Olimpiyat Parkı alanının sporun ve sporcunun gelişmesinde tamamen ve etkin şekilde kullanılamadığı gözetildiğinde Genel Müdürlüğe tahsis edilmiş olan taşınmazdaki söz konusu tahsisin mevcut durumu ile kamu yararı amacına ulaşmayı sağlamaktan uzak kaldığı ortada kaldığı, bu nedenle söz komusu tahsisin daha etkin kullanılarak kamu yararı amacının sağlanabilmesi için belirtilen sorunların çözüme kavuşturulması amacıyla Başakşehir Belediye Başkanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Genel Müdürlüğü, Maliye Bakanlığı ve İstanbul Olimpiyat Oyunları Hazırlık ve Düzenleme Kurulu arasında "İstanbul Olimpiyat Parkı Alanındaki Mülkiyet ve İmar Problemlerinin Çözümüne Dair Protokol” başlıklı 17.10.2016 tarihli protokol imzalandığı, taraflar bu protokol kapsamında; ihtilafların köklü ve kalıcı bir çözüme kavuşturulmasındaki yüksek kamu yararını ve bu sorunların çözümünde katlanılması gereken kamulaştırıma yükünün boyutunu göz önünde bulundurarak kamu maliyeti açısından cn uygun yolun bu işlemlerin müvekkil Başakşehir Belediye Başkanlığı tarafından yürütülmesini kararlaştırıldığı, izah olunan nedenlerle; Kamulaştırma Kanunu 8. Madde muçibince satın alma usulü ile kamulaştırılamayan dava konusu İstanbul İli, Başakşehir İlçesi, İkitelli-2 Mahallesi, 20 Pafta 1511 Parsel sayılı mülkiyeti davalılara ait taşınmazın Kamulaştırma Kanunu 10. Maddesi mucibince ekte mübrez emsalleri doğrultusunda belirlenecek bedel karşılığında kamulaştırılmasına, takyidatların bedele yansıtılması neticesinde her türlü takyidattan ani bir şekilde müvekkili Başakşehir Belediye Başkanlığı adına tapuya tescili ile yargılama gideri ve vekalet ücretinin karşı tarafa tahmiline karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adreste ve yapılan adres araştırmasında belirlenen yurt dışı adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, yurtdışı adresine tebligat yapılması için gönderilen istinabe evrakına verilen cevapta tarafınıza tebligatın yapılamadığının bildirildiği anlaşılmıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 21/03/2024 günü saat: 10:05'de Mahkememiz duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi takdirde, dava dilekçesinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren H.M.K.'nun 122 md. ce 2 hafta içinde 129. Md. deki hususları ve 114 md. uyarınca ilk itirazları içerir şekilde cevap dilekçesi ile ekinde davacı sayısı kadar örnek ekleyip delillerini bildirip eklemek suretiyle HMK 129. Md. uygun olarak davaya cevap verebileceği aksi takdirde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, Dava Dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

#ilangovtr Basın No ILN01984951