TELEFON SANTRALİ SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR SERMAYE PİYASASI KURULU

Telefon Santrali Sistemleri Bakım ve Onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1054475

1-İdarenin
a) Adı : İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI DÜZENLEYİCİ VE DENETLEYİCİ KURUMLAR SERMAYE PİYASASI KURULU
b) Adresi : Mustafa Kemal Mahallesi Dumlupınar Bulvarı SPK Hizmet Binası No:156, 06530 ÇANKAYA/ANKARA
c) Telefon ve faks numarası : 312 292 90 90 - 312 292 90 00
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : Telefon Santrali Sistemleri Bakım ve Onarım
b) Niteliği, türü ve miktarı : Sermaye Piyasası Kurulunun Ankara ve İstanbul hizmet binalarında kullanılmakta olan telefon santral sistemleri için bir yıl süreyle bakım ve onarım hizmeti alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Sermaye Piyasası Kurulunun Ankara ve İstanbul'da bulunan hizmet binaları
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihi 01.01.2024, işin bitiş tarihi 31.12.2024
d) İşe başlama tarihi : 01.01.2024


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 29.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Sermaye Piyasası Kurulu İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı İhale Toplantı Odası Mustafa Kemal Mah. Dumlupınar Bulvarı No:156 06530 Çankaya/ANKARA

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
İstekliler; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Kamu Bilişim Yetki Belgesini teklifleri dahilinde sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.
4.3.2. İsteklinin teklifi kapsamında sunması gerektiği İdari Şartnamenin 7nci maddesi dışındaki maddeleri ile teknik şartnamede belirtilen aşağıdaki belgeler:
Belge Adı Açıklama
1-Teknik Şartnameye Cevaplar Teknik şartnamenin 3.1 inci maddesi gereğince, İstekliler teknik şartnamedeki maddelere sıralamaya uygun olarak ayrı ayrı cevaplarını teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
2-Faaliyet Belgesi Teknik Şartnamenin 3.8 inci maddesi gereğince, istekliler telekomünikasyon sektöründe 5 yıl süreyle faaliyette bulunduğunu gösteren faaliyet belgesini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
3-Yetki Belgesi Teknik Şartnamenin 6.1 inci maddesi gereğince, istekliler üretici firmadan veya üretici firmanın Türkiye'de onay vermiş olduğu ana dağıtıcılardan alınmış, geçerliliği bulunan yetki belgesini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
4-Sertifika ve Diploma: Teknik Şartnamenin 6.6 ncı maddesi gereğince, istekliler bünyelerinde en az bir adet MİTEL teknik sertifikalı mühendis bulunduracak, buna ilişkin diploma ve sertifikayı teklifleriyle birlikte sunacaklardır.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Kamu ve özel sektörde gerçekleştirilen telefon santrali sistemlerine ait güncelleme, parçalı/parçasız bakım, onarım ve destek hizmetleri benzer iş olarak değerlendirilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, götürü bedel üzerinden vereceklerdir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekliyle toplam bedel üzerinden götürü bedel sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Bilgisayar Sistemlerine Yönelik Hizmetler/0,87
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi: Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

#ilangovtr Basın No ILN01922763