TIBBİ MALZEME SATIN ALINACAKTIR
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ

İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü için 45 Kalem Mal mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2024/55668

1-İdarenin
a) Adı : İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ
b) Adresi : Ünalan Mahallesi Ünalan Sokak D100 Karayolu, Yanyol, 34700 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2162802008 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü için 45 Kalem Mal
b) Niteliği, türü ve miktarı : Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü 45 Kalem Mal Alamı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi - Kartal Cevizli Yerleşkesi - Atalar Mh. Şehit Hakan Kurban Cd. 34862. Kartal / İstanbul
ç) Süresi/teslim tarihi : Sözleşmenin imzalanmasından itibaren 50 takvim günü içinde ürünler sözleşmede belirtilen adrese teslim edilecektir. Belirtilen teslim süresini aşmamak kaydıyla teslim yapılmadan önce, yüklenici İdareden randevu alarak mal teslimini gerçekleştirecektir. Teslimat İdarenin mesai saatleri içerisinde gerçekleştirilmelidir.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalanmasını takip eden takvim günü


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 22.02.2024 - 10:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : İstanbul Medeniyet Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:
Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Genelgesi doğrultusunda;
1-) Teklif edilen ürünlere ait üts numaraları yeterlilik bilgileri tablosunda veya birim fiyat teklif mektubunda beyan edilecektir. Kapsam dışı olanlar için ise kapsam dışı olduğuna dair belgeyi vereceğini yeterlilik bilgileri tablosunda  beyan edilecektir.
2-) Tibbi Cihaz Yönetmelikleri kapsamındaki ürünlerin veya cihazların satın alımlarında, aday ve isteklinin "Tıbbi Cihaz Satış, Reklam ve Tanıtım Yönetmeliği" kapsamında "satış merkezi yetki belgesi" aranacaktır. 
Hükümleri doğrultusunda istekliler bu belgeleri Yeterlilik Bilgileri Tablosunda sunacaklardır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
Satış sonrası servis, bakım ve onarım hizmetlerine ilişkin, her bir kısmın teknik şartnamesinde belirtilen hususlar geçerlidir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Bu ihalede benzer iş olarak, TEKLİF EDİLECEK TIBBİ CİHAZLAR VE MALZEMELER ile ilgili özel veya resmi kurumlarda kurulumu tamamlanmış ve çalışır durumda örnek uygulamalar, benzer iş olarak kabul edilecektir.

5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.

10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 40 (Kırk) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

#ilangovtr Basın No ILN01972040