ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile; 2 kişi (engelli) ve 2 kişi (Eski Hükümlü / Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yararlanan) olmak üzere toplam 4 kişi “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.

Türk-Alman Üniversitesi Rektörlüğünden

SÜREKLİ İŞÇİ ALIM İLANI
(ENGELLİ VE ESKİ HÜKÜMLÜ / TERÖRLE MÜCADELEDE MALUL SAYILMAYACAK ŞEKİLDE YARALANAN)


Üniversitemiz bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu, 2 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik ” ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) aracılığı ile; 2 kişi (engelli) ve 2 kişi (Eski Hükümlü / Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak şekilde yararlanan) olmak üzere toplam 4 kişi “Sürekli İşçi” alımı yapılacaktır.
 

Meslek
Adı
Kadro Unvanı Sayı Birimi İşe Alım
Yöntemi
Özel Şartlar
Temizlik Görevlisi Sürekli İşçi (Engelli) 2 Üniversitemizin Tüm Birimleri Kura/Sözlü Mülakat 1- En az ilköğretim mezunu olmak en fazla ortaöğretim mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak (yapılmış, tecilli veya muaf olmak 4- 35 yaşından gün almamış olmak.
5- Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
6- İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir, İlçelerinden birinde
ikamet ediyor olmak.
Temizlik Görevlisi Sürekli İşçi (Eski hükümlü/ Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak) 2 Üniversitemizin Tüm Birimleri Kura/Sözlü Mülakat 1- En az ilköğretim mezunu olmak en fazla ortaöğretim mezunu olmak.
2- İhtiyaç halinde vardiyalı çalışma düzenine uyum göstermek.
3- Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği bulunmamak. (yapılmış, tecilli veya muaf olmak)
4- 35 yaşından gün almamış olmak.
5- Temizlik Görevini yapmaya engel olacak sağlık sorunu bulunmamak.
6- İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir, İlçelerinden birinde
ikamet ediyor olmak


A- GENEL ŞARTLAR:
1. 2527 sayılı Türk Soylu Yabancıların Türkiye’de Meslek ve Sanatlarını Serbestçe Yapabilmelerine, Kamu, Özel Kuruluş veya İşyerlerinde Çalıştırılabilmelerine İlişkin Kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla Türk vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış ve 35 yaşından gün almamış olmak,
3. Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
4. Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak,
5. Askerlik ile ilişiği olmamak, (fiilen yapmış, muaf veya tecilli olmak.)
6. Kamu kurum ve kuruluşlarının özel kanunlarında yer alan özel şartları taşımak,
7. Affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
8. Kamu kurum ve kuruluşlarının ilgili disiplin mevzuatı uyarınca görevinden veya meslekten ihraç edilmemek,
9. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporuyla belgelendirmeleri gerekir. (En az %40)
10. Eski hükümlü; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı şekilde eski hükümlü belgesi ile durumlarını belgelendirmek,
11. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı ile durumlarını belgelendirmek,
12. İlana başvurular İstanbul İli Beykoz, Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy, Ataşehir ilçelerinden birinde ikamet etmek şartını taşıyan kişiler tarafından yapılabilecektir. Adaylardan, gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenler ile şartları taşımadığı sonradan tespit edilenler ilan/sınav/ göreve başlama sürecinin her aşamasında idarece sonlandırılacaktır.
Kura sonuçları ve diğer her türlü duyurular pdb.tau.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir.
Kuraya katılacak adaylar ve kura sonucu yerleştirilen adaylara her hangi bir yazılı tebligat yapılmayacaktır. Bu ilan tebligat yerine geçecektir.

B- BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ
1. Başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) internet sitesi üzerinden 06 Mart 2023 - 10 Mart 2023 tarihleri arasında online olarak yapılacaktır.
2. Online başvurular dışında şahsen, posta veya e-posta yolu ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
3. Her aday ilan edilen kadrolardan, listede yer alan sadece bir meslek koluna başvuru yapabilecektir.

C- NOTER KURA İŞLEMLERİ
1. Noter kura çekimi 17 Mart 2023 Cuma günü Saat 10:00’da Türk-Alman Üniversitesi Derslikler Binası Konferans Salonda yapılması planlanmış olup, herhangi bir değişiklik olması durumunda adaylara ayrıca Üniversitemiz web ana sayfasında (www.tau.edu.tr) duyurulacaktır. Adaylar istemeleri halinde kura çekimini izleyebilecektir.
2. Noter tarafından, açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında asil ve açık iş sayısının 4 (dört) katı oranında yedek aday belirlenecektir.
3. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik’in 5 inci maddesinde belirtilen “işe göndermede öncelikli olanlar” işe yerleştirmede başvuran lehine tek başına bir hak teşkil etmeyecektir.

D- SÖZLÜ MÜLAKAT İŞLEMLERİ
1. Noter tarafından seçilen ve “asil aday” listesinde yer alan adaylar, genel kültür, genel yetenek, mesleki bilgi ve becerilerine ilişkin 30 Mart 2023 tarihlerinde Üniversitemiz Rektörlük Binası Toplantı Salonu’nda Saat:09:30’dan itibaren sözlü mülakata sıra ile alınacaklardır. Mülakat neticesinde Sınav kurulunca açık iş sayısı kadar asil ve açık iş sayısı kadar yedek aday belirlenecek olup, sonuçlar 31 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesi üzerinden duyurulacaktır.

Sözlü Mülakat Tarihleri
Temizlik Hizmetleri (Engelli ) (2 Kişi) : 30.03.2023
Temizlik Hizmetleri (Eski Hükümlü/TMY ) (2 Kişi) : 30.03.2023

E- BELGE TESLİMİ
Noter kurası sonucu asil listede yer alan adayların 21 Mart 2023-24 Mart 2023 günleri mesai bitimine kadar aşağıdaki belgeleri Rektörlük binası Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmesi gerekmektedir.
1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
2. İkametgâh (e-Devlet üzerinden alınabilir)
3. Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınabilir)
4. SGK Hizmet Dökümü (e-Devlet üzerinden alınabilir)
5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınabilir)
6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte getirilecek)
7. Engellilerin, durumlarını ilgili mevzuatına göre yetkili sağlık kuruluşlarından alınan engelliler için sağlık kurulu raporu. (En az %40)
8. Eski hükümlü; Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde tanımlandığı
şekilde eski hükümlü belgesi,
9. Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 4’ üncü maddesinin birinci fıkrasının (ğ) bendinde tanımlandığı şekilde sağlık raporu ve terörle mücadelede yaralandığını gösteren komutanlık yazısı. Sözlü mülakat sonucu yedek aday listesinde yer alanlar belge teslimi yapmayacaklardır.

F- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ, SONUÇLARI VE İŞE BAŞLAMA
1. Atama hakkı kazanan ancak işe başlamayanlar ile atanma şartlarını taşımadığı sonradan anlaşılarak işe başlatılmayanların yerine, yedek listenin ilk sırasındaki kişiden başlanmak suretiyle yerleştirme yapılacaktır.
2. Deneme süresi iki ay olup, deneme süresi içinde başarısız olanların iş akdi feshedilecektir.
3. Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Üniversitemiz tarafından kendilerine herhangi bir ödeme yapılmış ise yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
4. Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı şartları yerine getirmelidir.
5. Sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylar hakkında Arşiv Araştırması yapılacak olup sonucun olumlu olması halinde göreve başlamaları sağlanacaktır.
6. Göreve başlamaya hak kazananların asil adayların sonuçları 31 Mart 2023 tarihi mesai bitimine kadar http://pdb.tau.edu.tr internet sitesinden ilan edilecektir. Adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.
7. Yapılan sözlü mülakat sonucunda asil olarak belirlenenlerin, yazılı tebligat yapılmak suretiyle göreve başlamaları sağlanacaktır.

İlanen duyurulur.
 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.