İlan.gov.tr 'de yer alan ilana göre; Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Sözleşmeli 4/B Restoratör alıyor. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

SÖZLEŞMELİ 4/B RESTORATÖR ALIM İLANI

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı merkez teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde istihdam edilmek üzere; lisans düzeyinde 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3 puan sıralaması ve mesleki uygulama sınavıyla, 24 adet Restoratör unvanlı sözleşmeli pozisyonu için sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

A-GIRIS SINAVI BASVURU SARTLARI:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinde belirtilen genel şartlar ve ilan edilen münhal pozisyon için belirtilen özel şartlar aranır:
1. Türk Vatandaşı olmak,
2. Son başvuru tarihi itibariyle 18 yaşını tamamlamış olmak,
3.Son başvuru tarihi itibarıyla 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış olmak,
4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
5. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,
6. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
7. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
8. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2022 yılında yapılan, Kamu Personeli Seçme Sınavının KPSS (B) Grubu; KPSSP3, puan türünden asgari 50 ve daha yukarı puan almak kaydıyla, müracaat edenlerin en yüksek puandan başlanarak sıralanması neticesinde alınacak sözleşmeli personel sayısının dört katı aday arasına girmek. (Puan sıralamasında en son adayın aldığı puanla aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına çağrılır.)
9. Son başvuru tarihi itibarıyla, üniversitelerin taşınabilir kültür varlıklarını koruma ve onarım, kültür varlıklarını koruma ve onarım, sanat eserleri konservasyonu ve restorasyonu ya da Geleneksel Türk Sanatları lisans bölümlerinin birinden mezun olmak veya denkliği yetkili makamlarca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun olmak ya da üniversitelerin koruma ve onarım programları ile restorasyon ve konservasyon konularında yüksek lisans veya doktora yapmış olmak.
10. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi
tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez.

B- BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ:
1.Başvurular elektronik ortamda  12/12/2022-26/12/2022 tarihleri arasında alınacaktır,
2.Başvurmak isteyen adaylar, e-Devlet üzerinden Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı - Kariyer Kapısı - İşe Alım İşlemlerinin Yapılması veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden başvurularını gerçekleştirecektir,
3.Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır,
4.Adaylar alıma ilişkin bilgileri Başkanlığımız internet sitesi ve Kariyer Kapısı üzerinden görüntüleyebilecektir.
5.Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesi üzerinden başvuru yapmayan adayların talepleri dikkate alınmayacak olup, şahsen, kargo ya da posta yoluyla yapılan başvurularda kabul edilmeyecektir.
6. Giriş sınavına başvuracak adayların mezuniyet bilgileri e-Devlet üzerinden otomatik olarak gelmektedir. Bilgilerinde, hata/eksiklik olan veya mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında E-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
7. Yurt içindeki veya yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olup, bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların, diploma veya mezuniyet belgesi yerine denklik gösterir belgelerini pdf ya da jpeg formatında sisteme yüklemeleri gerekmektedir.
8. Erkek adayların askerlik bilgileri e-Devlet üzerinde Millî Savunma Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir.
9. Kamu kurum ve kuruluşlarında 4/B sözleşmeli personel pozisyonlarında tam zamanlı olarak görev yapmakta iken kurumlarınca sözleşmesi feshedilen ya da sözleşmesini tek taraflı fesheden adayların, bir yıllık bekleme süresini doldurduklarını belgeleyebilmeleri için görev yaptıkları eski kurumlarından alınmış onaylı hizmet belgesini pdf formatında başvuru sırasında e-Devlet üzerinden yüklemeleri gerekmektedir.
10. Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…”ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
11. Başvurularını başarı ile gerçekleştiren adaylar başvuru sürecini tamamladıktan sonra “Başvuru Bilgileri” çıktısını alabileceklerdir.

C- BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Başvurular tamamlandıktan sonra adaylar, başvurdukları pozisyon için aranan 2022 yılı KPSS (B) grubu KPSSP3, puan türleri esas alınarak en yüksek puana sahip adaydan başlanarak puan sıralamasına tabi tutulacak olup, ilan edilen pozisyon sayısının 4 (dört) katı kadar aday, giriş Sınavına katılmaya hak kazanacaktır. Giriş Sınavına katılmaya hak kazanan adaylara ait listeler Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr), Başkanlığımızın (www.yek.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
2. Başvuran adaylardan en son adayın aldığı puan ile aynı puana sahip adaylar da giriş sınavına katılmaya hak kazanacaktır.
3. Giriş Sınavına çağırılacak adaylara ait listeler ile sınav günü, saati ve yeri Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve Başkanlığımızın (www.yek.gov.tr) internet sitesinde ilan edilerek ayrıca duyurulacaktır. Resmi internet sitesi üzerinden yapılan ilanlar tebligat hükmünde olup ilgili adaylara ayrıca yazı ile bildirimde bulunulmayacaktır.
4. Adayların, sınav saatinden bir saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, T.C. Kimlik No yazılı güncel fotoğraflı nüfus cüzdanı ehliyet veya süresi geçerli pasaport bulundurmaları gerekmektedir. Söz konusu belgeleri ibraz edemeyen adaylar sınava alınmayacak olup bu adaylar konu ile ilgili olarak herhangi bir hak talebinde de bulunamayacaklardır.

Ç- GİRİŞ SINAVI ŞEKLİ VE KONULARI
1. Mesleki uygulama sınavına girmeye hak kazanan adaylar, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı (Süleymaniye Mahallesi Kanuni Medresesi Sokak No:1 Fatih/ İstanbul ) adresinde mesleki uygulama tabi tutulacaklardır.
2. Mesleki Uygulama Sınavında adaylar, Sınav Komisyonu üyeleri tarafından;

    Yöntem ve teknik
    Belgeleme, tespit ve tanımlama
    Uygulama ve yaklaşım
konularından olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

3.Her üyenin vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak adayların giriş sınav puanı tespit edilir.
4.Mesleki uygulama sınavına katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır.

D- GİRİŞ SINAV SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1. Mesleki uygulama sınavında başarılı sayılabilmek için en az (70) puan almak gerekir. Başarı sıralaması, sıralama itibarıyla en yüksek puan alandan başlamak üzere belirlenir. Giriş sınavı başarı puanı aynı olan adaylar, KPSS (B) grubu puan türüne göre, KPSSP3 puanı yüksek olan adaya öncelik verilerek ilan edilecektir. Sınav başarı puanı üstünlüğü esasına göre sıralama yapılmak suretiyle, ilan edilen pozisyon sayısı kadar asil aday ve asil aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Sınav sonucu ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir. Adayların bu sınava ilişkin hakları bu süreyle sınırlı olup, daha sonraki sınavlar için müktesep hak veya herhangi bir öncelik teşkil etmeyecektir.
2. Başarı puan sıralamasına göre oluşturulan giriş sınavı başarı listeleri Başkanlığımızca belirlenecek tarihte Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) ve (www.yek.gov.tr)  internet sitesinde ilan edilerek duyurulacaktır.
3. Giriş sınavından en az (70) puan almış olmak, giriş sınav sonuçlarına göre asil ve yedek aday sıralamasına giremeyen adaylar için herhangi bir hak teşkil etmeyecektir.
4. Sınav sonucuna, sonucun ilan edilmesinden itibaren 3 (üç) gün içinde Başkanlığımıza yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Sınav Komisyonunca incelenerek karara bağlanır ve sonucu adaya yazılı olarak veya elektronik ortamda bildirilir.

E- ATAMA VE SÖZLEŞME İMZALAMA İŞ VE İŞLEMLERİ
1. Sınavı kazanan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri, Başkanlığımızca yapılacaktır.
2. Adayların atama belgeleri kontrol edildikten sonra durumu uygun olan adayların atama ve sözleşme imzalama iş ve işlemleri gerçekleştirilecektir.
3. Geçerli bir mazereti olmadığı halde atama belgelerini teslim etmeyenler ile gerekli şartları taşımadığı sonradan anlaşılanlar göreve başlatılmayacaktır. Bu adaylar için sınav sonuçları kazanılmış hak sayılmayacaktır.

F- YEDEK ADAYLARIN ATANMASI

Sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içinde herhangi bir nedenle boşalan pozisyonlara, başarı puan sıralamasına göre belirlenen yedek adaylar arasından atama yapılarak sözleşme imzalanabilecektir.

G-  DİĞER HUSUSLAR
1-Atanmaya hak kazanan adaylar hakkında 7315 sayılı Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanununun 3’üncü maddesi uyarınca arşiv araştırması yapılacaktır, (Söz konusu arşiv araştırmasının olumlu gelmesi halinde ilgililerin atamaları yapılacaktır.)
2-Gerçeğe aykırı beyanda bulunan adaylar ile giriş sınav şartlarından bir veya birkaçını taşımadığı sonradan anlaşılan adaylar giriş sınavını kazanmış olsalar dahi sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilecektir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacaktır. İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir, sözleşme yapılmış olsa dâhi sözleşmeleri feshedilir.
3-Kamu görevinden herhangi bir nedenden dolayı ihraç edilenlerden başvuru alınmayacaklardır.
4-İlan metninde belirtilmeyen hususlar hakkında ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi alıyor

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.