2024 YILI BİYOSİDAL İLAÇ VE MALZEME ALIMI İŞİ

ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

2024 YILI BİYOSİDAL İLAÇ VE MALZEME ALIMI İŞİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN : 2023/1207318
1-İdarenin
a) Adı  : ÜSKÜDAR BELEDİYESİ İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : Mimar Sinan Mahallesi Çavuşdere Caddesi No: 35 Kat:4 ÜSKÜDAR/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2165313000 - 2165313273
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı  : 2024 Yılı Biyosidal İlaç Ve Malzeme Alımı İşi
b) Niteliği, türü ve miktarı : 500 lt Fiziksel Etkili Larvasit ve Pupasit, 50 lt Larvasit (Sıvı), 600 kg Larvasit (Granül), 100 kg Larvasit (Tablet), 50 lt Rezidüel İnsektisit (Kapalı Alan), 200 kg Rezidüel İnsektisit (Açık Alan), 130 kg Karasinek İnsektisit, 230 lt Sivrisinek İnsektisit-1, 1100 lt Sivrisinek İnsektisit-2, 85 adet Jel İnsektisit (35 gr), 500 adet Jel İnsektisit (5gr), 200 kg Rodentisit, 5 adet 7 Litrelik Sırt Pompası, 10 adet 5 Litrelik Sırt Pompası, 500 adet Kemirgen İstasyonu, 2 adet Yarım Yüz Maskesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Ürünler Üsküdar Belediyesi, Veteriner İşleri Müdürlüğü deposuna teslim edilecektir.
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren, sözleşme (150 Gün) süresi içerisinde İdarenin ihtiyacı doğrultusunda peyderpey olmak üzere, Veteriner İşleri Müdürlüğü deposuna tamamı teslim edilecektir.
d) İşe başlama tarihi : İşe başlama tarihi 02.01.2024'tür.
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 27.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Üsküdar Belediye Başkanlığı, İşletme Müdürlüğü, Mimar Sinan Mahallesi, Çavuşdere Caddesi, No: 35 Kat:4 - Üsküdar/ İSTANBUL
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek olup yerli malı teklif eden yerli istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01922849