SOKAK HAYVANLARININ REHABİLİTE EDİLMESİ, HALK SAĞLIĞI ALANINDA VEKTÖRLERE KARŞI AÇIK KAPALI ALAN İLAÇLAMASI HİZMETİ ALINACAKTIR
KAĞITHANE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ


2024 Yılı Kâğıthane İlçesinde Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi, Halk Sağlığı Alanında Vektörlere karşı Açık-Kapalı Alan İlaçlaması İşi Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN : 2023/1230586

 

1-İdarenin
a) Adı : KAĞITHANE BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi : MERKEZ MAHALLESİ İMRAHOR CAD. 1 KAĞITHANE KAĞITHANE/İSTANBUL
c) Telefon ve faks numarası : 2122942042 -
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu hizmet alımın

a) Adı : 2024 Yılı Kâğıthane İlçesinde Sokak Hayvanlarının Rehabilite Edilmesi, Halk Sağlığı Alanında Vektörlere karşı Açık-Kapalı Alan İlaçlaması İşi Hizmet Alımı
b) Niteliği, türü ve miktarı : 7 araç, 6 İşçi, 1 ULV ilaçlama makinası, sarf malzemeler ve mamalar
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : Kağıthane Belediye Başkanlığı, Hizmet Binası, Encümen Toplantı Salonu
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 12(Onİki) aydır
d) İşe başlama tarihi : Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde işe başlanacaktır.


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 28.11.2023 - 11:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Kağıthane Belediyesi Encümen Toplantı Salonu


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,
Biyosidal Ürün Garanti Belgesi
Etken madde Garanti Belgesi
İzin Belgesi
MSDS Ürün Güvenlik Belgesi
Etiket Örneği Belgesi
Mesul Müdür Belgesi
Biyosidal ürün uygulama belgesi
 

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 40 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi.

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.
Yüklenici benzer iş olarak kamu yada özel sektörde Halk ve Çevre Sağlığını Koruma amaçlı sahipsiz ve sokak hayvanlarının yakalanması, kısırlaştırılması, rehabilite edilmeleri ve açık-kapalı alanlarda larvasit, uçkun ve fare mücadelesi çalışmalarını içeren ilaçlama hizmetlerini  birlikte yapmış olması zorunludur.Yüklenici benzer iş olarak kamu yada özel sektörde Halk ve Çevre Sağlığını Koruma amaçlı sahipsiz ve sokak hayvanlarının yakalanması, kısırlaştırılması, rehabilite edilmeleri ve açık-kapalı alanlarda larvasit, uçkun ve fare mücadelesi çalışmalarını içeren ilaçlama hizmetlerini  birlikte yapmış olması zorunludur.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (R) : Diğer Hizmetler/0,71
Aşırı düşük teklif değerlendirme yöntemi : Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.
 

#ilangovtr Basın No ILN01924534