Vefat haberini Türkiye Kamusen Genel başkanı Önder Kahveci Sosyal medya dan paylaştı. Kahveci paylaşımında şunları kaydetti:
“Konfederasyonumuzun Genel Merkez Denetleme Kurulu Üyesi, Türk Eğitim-Sen İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı kıymetli dava ve yol arkadaşımız M. Hanefi Bostan’ı kaybettik.

Sendikal mücadelede gece gündüz demeden çalışan mücadele arkadaşımıza yüce Allah’tan rahmet, ailesi, yakınları ve tüm camiamıza baş sağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun.”

1958 yı­lın­da Trab­zon ili­nin Çay­ka­ra il­çe­sin­de doğ­du. İl­ko­ku­lu Çay­ka­ra’­da, or­ta­oku­lu İs­tan­bul Kar­tal Li­se­si’n­de, li­se­yi ise pa­ra­sız dev­let ya­tı­lı­sı ola­rak Bo­ya­bat’­ta ta­mam­la­dı. 1982 yı­lın­da Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si’n­de li­sans eği­ti­mi­ni bi­tir­di. 31 Ara­lık 1982’de Mar­ma­ra Üni­ver­si­te­si Ata­türk Eği­tim Fa­kül­te­si Sos­yal Bi­lim­ler Eği­ti­mi Bö­lü­mü, Ta­rih Ana­bi­lim Da­lı’n­da Araş­tır­ma Gö­rev­li­si ola­rak gö­re­ve baş­la­dı. 1986’da yüksek lisansını, 1993’te de doktorasını tamamladı. 1992 yı­lın­da Öğ­re­tim Gö­rev­li­si kad­ro­su­na ta­yin edil­di. 1996 yılında da Yar­dım­cı Do­çent kad­ro­su­na atan­dı. 2001 yılında M.Ü. Fen Ede­bi­yat Fa­kül­te­si’nin Ta­rih Bö­lü­mü Ye­ni Çağ Ta­ri­hi Ana­bi­lim Da­lı’­na kad­ro­suy­la bir­lik­te nak­ledildi. 19.12.2018 tarihinde Doçentlik unvanını aldı.

2005 yı­lın­da, XV-XVI. Asır­lar­da Trab­zon San­ca­ğın­da Sos­yal ve İk­ti­sa­di Ha­yat isim­li ki­ta­bıy­la Mil­li­yet Ga­ze­te­si’­nin Ör­san Öy­men–Kent Ta­ri­hi Ödü­lü­nü al­mıştı. hanefi Bostan, Milliyetçi Hareket Partisi’nden İstanbul birinci bölgeden milletvekili adayı olmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi