ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 144 (yüz kırk dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğünden
4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI

 


657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre istihdam edilmek ve giderleri özel bütçeden karşılanmak üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007 tarihli ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslarda yer alan ek 2’nci maddenin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sıralaması (Eczacı pozisyonu hariç) esas alınmak suretiyle ekli listede belirtilen pozisyonlarda toplam 144 (yüz kırk dört) adet sözleşmeli personel alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR (TÜM UNVANLARA BAŞVURACAK ADAYLAR İÇİN)
1
- Başvuracak adaylarda 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. Maddesinde belirtilen aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) T.C. Vatandaşı olmak.
b) Kamu haklarından mahrum bulunmamak.
c) Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
e) 657 sayılı Kanun’un 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla, görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.
2- 17.04.2021 tarih ve 31457 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Kanunu" gereğince sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında arşiv araştırması yapılacak olup, arşiv araştırması sonucuna istinaden sözleşme imzalanacak aday ile iletişime geçilecektir.
3- Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları gerekmektedir.
4- Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik koduna başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.
5- Başvuracak adayların, başvurduğu nitelik kodunun karşısında yer alan aranılan niteliklerin ve başvurulan unvan için istenen özel şartların tamamını taşıyor olması ve bunu belgelendirmeleri gerekmektedir.
6- 2022 yılı KPSS sınavına girmiş ve en az 60 (altmış) puan almış olmak. (Lisans mezunları için 2022 KPSS P3, Önlisans mezunları için 2022 KPSS P93, Ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS P94 puanı esas alınmaktadır. Adayların KPSS puan türünün, başvurulan unvanda ve nitelik kodunda aranan mezuniyet şartına uygun olması gerekmektedir. Örneğin, önlisans mezuniyeti istenen bir nitelik koduna başvuracak adayın KPSS puan türünün de önlisans düzeyinde olması gerekmektedir.)
7- Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan, emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
8- Tüm unvanlara başvuracak adayların, başvuracağı kadroya ilişkin hizmetleri ve kurumun vereceği benzeri diğer görevleri sürekli yapmasına mani olabilecek hastalık ve benzeri engeli bulunmamak.
9- İlan yayın tarihinden sonra alınan sertifika ve eğitim belgeleri geçerli sayılmayacaktır.
10- Vazifesini yerine getirmeye engel olabilecek zihinsel ya da fiziksel herhangi bir engele sahip olmadığını kanıtlayan nitelikte bir sağlık belgesine sahip olmak. (bu belge adaylar yerleştikten sonra işe yerleşmeye hak kazanan adaylardan istenecektir)
11- Tüm unvanlara başvuracak adayların, nöbet ya da vardiya usulü çalışmasına engel olabilecek bir durumu bulunmamak.
12- Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4/B maddesi gereğince, “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması. 

Koruma ve Güvenlik Görevlisi Unvanına Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar:
10.06.2004 tarih ve 5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun'un 10. maddesinde yer alan şartları taşımak.
Özel güvenlik temel eğitimini başarıyla tamamlamış ve geçerlilik süresi dolmamış ve son başvuru tarihi itibariyle geçerlilik süresi en az 1 (bir) yıl olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Erkek adaylarda, sağlık kuruluşlarından (aile hekimi ya da tek hekimden alınabilir) alınacak raporla, boyunun 175 cm’den kısa olmadığını ve kilosunun ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 15’ten fazla, 13’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 175 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 75+15=90’dan fazla, 75-13=62’ten az olmaması gerekmektedir.)
Bayan adaylarda, sağlık kuruluşlarından (aile hekimi ya da tek hekimden alınabilir) alınacak raporla, boyunun 165 cm’den kısa olmadığını ve kilosunun ise boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 10’dan fazla, 13’den az olmadığını belgelendirmek. (Örneğin; 165 cm boyunda olan bir adayın kilosunun 65+10=75’den fazla, 65-13=52’den az olmaması gerekmektedir.)
Yapılacak görev gereği; açık veya kapalı alanlarda, vardiyalı, hafta sonları veya mesai saatleri dışında çalışmasına engel bir durumu bulunmamak.

Eczacı Unvanına Başvuracak Adaylarda Aranan Özel Şartlar:
Eczacı pozisyonuna başvuran adaylarda "Sözleşmeli Personel Çalışmasına İlişkin Esaslar" uyarınca KPSS puan şartı aranmayacaktır.
Başvuruda bulunan aday sayısının ilanda belirtilen sayıdan fazla olması durumunda adaylara sözlü mülakat yapılacak olup, kazanan adaylar sözlü mülakat başarı puan sıralamasına göre belirlenecektir. Sözlü mülakat yapılması durumunda, sözlü mülakatın tarihi, yeri ve saati ilan sonuçları ile birlikte Üniversitemiz “www.mcbu.edu.tr” internet adresi üzerinden duyurulacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI:
Müracaatlar,
 ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı günü izleyen 10 gün içinde (15.03.2023 – 24.03.2023 tarihleri arasında mesai saatleri içerisinde) Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr web sayfasında yayınlanacak ilandan temin edilerek doldurulacak başvuru formu ve müracaat edilen nitelik kodu için istenen belgeler ile birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesinde bulunan Personel Daire Başkanlığına şahsen başvuru şeklinde yapılacaktır. Posta, elektronik posta ya da başka bir yöntemle yapılan müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecektir. Adaylar sadece tek bir unvan için nitelik kodu belirterek başvuru yapacaklardır. Birden fazla nitelik kodlu unvana başvuru yapıldığı takdirde her iki başvuru da geçersiz sayılacaktır.

Başvuru ve işlemler sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu veya eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen belgeleri ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilecektir. Gerçeğe aykırı belge teslim edenler hakkında yasal işlem yapılacaktır.

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇLAR:
Müracaatta bulunan adayların başvuru evrakları Değerlendirme Komisyonu tarafından incelenecek ve KPSS (B) grubu puan sıralamasıyla (Eczacı pozisyonu hariç) atanmaya hak kazanan adayların isim listeleri, işe başlamaları için gerekli evraklar ile evrakların teslim edileceği yer ve zaman, başvuru bitim tarihi itibariyle en geç 15 (on beş) iş günü içerisinde Üniversitemiz www.mcbu.edu.tr internet adresinden ilan edilecektir. Adayların puanlarının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınır. Asil kazananlardan süresi içerisinde başvurmayan olduğu takdirde veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebliğ mahiyetinde olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

BAŞVURU SIRASINDA İSTENİLEN BELGELER:
1
- Fotoğraflı Sözleşmeli İş Talep Başvuru Formu (Form aday tarafından eksiksiz doldurulup ilgili alana fotoğraf yapıştırıp imzalanacak ve ekine, başvurulan nitelik kodu için istenen belgeler eklenerek süresi içerisinde teslim edilecektir.)
2- Mezuniyet Belgesi (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan Aranılan Niteliklerde istenen mezuniyet şartını karşılayan mezuniyet belgesinin barkotlu e-Devlet çıktısı veya ilgili alandaki diplomanın bir fotokopisi teslim edilecektir.)
3- 2022 KPSS (B) grubu sınav sonuç belgesinin internet çıktısı. (Eczacı pozisyonu hariç) (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun karşısında yer alan KPSS Puan Türü şartını sağlayan sonuç kontrol kodu olan 2022 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı teslim edilecektir.)
4- Başvuru yapılan nitelik kodunun Aranılan Nitelikler kısmında istenen diğer şartlara ait belgeler. (başvurulan nitelik kodu için ilan kodunun
karşısında yer alan Aranılan Niteliklerde sertifika, eğitim belgesi, mesleki tecrübe vb. belge istenmişse; bu şartları karşılayan belgeler teslim edilecektir.)
5- Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna müracaat edecek adaylar, son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartının fotokopisi ile Koruma ve Güvenlik Görevlileri için özel şartlarda aranan boy/kilo durumlarını gösterir resmi bir sağlık kuruluşundan (aile hekiminden ya da tek hekimden alınabilir) alacakları belgeyi teslim etmeleri gerekmektedir.
Tüm unvanlara başvuracak adayların ilan tarihinin son başvuru tarihi itibariyle 35 (otuz beş) yaşını doldurmamış (36 yaşından gün almamış) olmaları gerekmektedir. Ayrıca, başvurulan nitelik kodunun aranan nitelikler kısmında sertifika/eğitim belgesi istenmişse, ilan yayın tarihinden sonra alınan sertifika ve eğitim belgeleri geçerli sayılmayacaktır.

Başvuru Adresi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Yerleşkesi 45140 Yunusemre/Manisa

Tel: 0 (236) 201 10 00 Web: www.mcbu.edu.tr
Başvuru Şekli: Sadece şahsen başvuru alınacaktır. Başka yöntemlerle yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.
Başvuru Tarihleri: 15.03.2023 – 24.03.2023 (mesai saatleri içerinde)

 

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU'NUN 4/B MADDESİ UYARINCA İSTİHDAM EDİLECEK KADROLAR VE ARANILAN NİTELİKLER
NİTELİK KODU UNVANI (ÇALIŞACAĞI ALAN) KPSS PUAN TÜRÜ KADRO SAYISI ARANILAN NİTELİKLER ÜNİVERSİTEMİZDE ÇALIŞACAĞI BİRİM
1 Hemşire 2022 KPSS (P3) LİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
22 * Hemşirelik lisans programından mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
2 Hemşire 2022 KPSS (P3) LİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Hemşirelik lisans programından mezun olmak.
* Enfeksiyon Kontrol Hemşireliği Sertifikasına sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
3 Hemşire 2022 KPSS (P94) LİSE
(EN AZ 60 PUAN)
2 * Hemşirelik lise programından mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
4 Hemşire 2022 KPSS (P94) LİSE
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Hemşirelik lise programından mezun olmak.
* En az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
* CRRT tedavi programı eğitim belgesine sahip olmak,
* Hastabaşı monitörü, Anestezi cihazı ve Ventilatör cihazı kullanım sertifikalarına sahip olmak,
Hafsa Sultan Hastanesi
5 Hemşire 2022 KPSS (P94) LİSE
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Hemşirelik lise programından mezun olmak.
* En az 2 (iki) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak,
* İşyeri Hemşireliği ve İlk Yardım Eğitmenliği sertifikalarına sahip olmak
Hafsa Sultan Hastanesi
6 Hemşire 2022 KPSS (P94) LİSE
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Hemşirelik lise programından mezun olmak.
* En az 5(beş) yıl mesleki tecrübeye sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
7 Fizyoterapist 2022 KPSS (P3) LİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
8 Fizyoterapist 2022 KPSS (P3)
LİSANS(EN AZ 60 PUAN)
1 * Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak.
* En az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.* Mekanik Ventilasyon, Fasyal Distorsiyon Modeli Modül-1 ve Radyolojik Görüntelemede Temel İlkeler Eğitimleri belgelerine sahip olmak.
* Algoloji Kursu belgesine sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
9 Diyetisyen 2022 KPSS (P3) LİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Beslenme ve Diyetetik lisans programından mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
10 Laborant 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Laborant ve Veterinerlik Sağlık, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
Mikrotom, Doku Gömme, Parafin Su Banyosu, Frozen, Doku Takip, Lam Kapama, Lam Boyama, Lam Yazıcı , Kaset Yazıcı, Kan Gazı, İdrar Analizatörü cihazları kullanımı eğitimi sertifikasına sahip olmak.
* Otoanalizör, Santrifüj, Cross Match, Laminar Flow, Etüv cihazları eğitimi sertifikasına sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
11 Laborant 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Laborant ve Veterinerlik Sağlık, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
* En az 1(bir) yıl mesleki deneyime sahip olmak.
* Mikrotom, Doku Gömme, Parafin Su Banyosu, Frozen, Lam Kapama, Lam Boyama, Lam Yazıcı , Kaset Yazıcı cihazları kullanımı eğitimi belgesine sahip olmak.
* Genetik Analizatör, Santrifüj, Nanımetre, MiniSeq ve PCR cihazları kullanımı eğitimi sertifikasına sahip olmak
Hafsa Sultan Hastanesi
12 Laborant 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Laborant ve Veterinerlik Sağlık, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
* En az 2(iki) yıl Patoloji Laboratuvarı çalışma deneyime sahip olmak.
* İdrar Analizatörü, Koagulasyon, Kangazı, Tam Kan Sayımı cihazları kullanım sertifikasına sahip olmak.
* Doku Gömme, Doku Takip, Rotary, Frozen, Lam Kapama, Lam Boyama, Kaset Yazıcı, Lam Yazıcı cihazları kullanımı eğitimi belgesine sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
13 Laborant 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Tıbbi Laboratuvar Teknikleri, Laborant ve Veterinerlik Sağlık, Patoloji Laboratuvar Teknikleri önlisans programlarının birinden mezun olmak.
* En az 5(beş) yıl Patoloji Laboratuvarı çalışma deneyime sahip olmak.
* Mikrotom, Doku Gömme, Doku Takip, Frozen, Lam Kapama, Lam Boyama, Prespitan, İmmunohistokimya Boyama ve Hibridizasyon cihazları kullanımı eğitimi belgesine sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
14 Röntgen Teknisyeni 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
3 * Tıbbi Görüntüleme Teknikleri önlisans programından mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
15 Eczacı KPSS şartı aranmamaktadır. Mülakat ile alım yapılacaktır 1 * Eczacılık lisans programından mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi (Eczane Birimi)
16 Sağlık Teknikeri 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
2 * Eczane Teknikerliği veya Eczane Hizmetleri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi (Eczane Birimi)
17 Destek Personeli (Temizlik, Dağıtım
ve Taşıma) KADIN
2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Eczacı Yardımcılığı, Tıbbi Sekreterlik, Hijyen Eğitim Sertifikalarına sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi (Eczane Birimi)
18 Diğer Sağlık Personeli 2022 KPSS (P3) LİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Perfüzyon lisans programından mezun olmak ya da diğer lisans eğitimleri üzerine Perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
19 Diğer Sağlık Personeli 2022 KPSS (P3) LİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Perfüzyon lisans programından mezun olmak ya da diğer lisans eğitimleri üzerine Perfüzyon alanında yüksek lisans yapmış olmak.
* ECMO ve ACT cihazları eğitim sertifikasına sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
20 Sağlık Teknikeri 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
2 * Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
21 Sağlık Teknikeri 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Anestezi veya Anestezi Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak.
* En az 5(beş) yıl Kalp-Damar Cerrahisi ameliyatane deneyime sahip olmak.
* Anestezi cihazı, Mekanik ventilatör cihazı, Kan gazı cihazı ve EKG eğitimi belgelerine sahip olmak.
* İlaç dozu hesaplama eğitimi belgesine sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
22 Sağlık Teknikeri 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
23 Sağlık Teknikeri 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Elektronörofizyoloji önlisans programından mezun olmak.
* Uzman Uyku Teknisyenliği Sertifikasına sahip olmak.
* Polisomnografi ekipmanları kullanımı sertifikasına sahip olmak.
* En az 2 yıl mesleki deneyime sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
24 Sağlık Teknikeri 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
2 * Diyaliz önlisans programından mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
25 Sağlık Teknikeri 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
2 * Optisyenlik veya Optometri önlisans programlarının birinden mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
26 Tekniker 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS (EN AZ 60 PUAN) 2 * Elektrik veya Elektrik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak.
* "Elektrik Kuvvetli Akım Tesislerinde
(EKAT) Yüksek Gerilim Altında Çalışma İzin Belgesi" ne sahip olmak.
Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı
27 Diğer Teknik Hizmet Personeli 2022 KPSS (P3) LİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Kimya veya Kimya Mühendisliği bölümü lisans programından mezun olmak. Deneysel Fen Bilimleri Uygulama ve
Araştırma Merkezi
28 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
10 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
29 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
10 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
30 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK 2022 KPSS (P3) LİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
10 * Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
31 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Ahmetli MYO
32 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Kırkağaç MYO
33 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Turgutlu MYO
34 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Saruhanlı MYO
35 Koruma ve Güvenlik Görevlisi ERKEK 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Alaşehir MYO
36 Koruma ve Güvenlik Görevlisi KADIN 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
5 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
37 Koruma ve Güvenlik Görevlisi KADIN 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
3 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
38 Koruma ve Güvenlik Görevlisi KADIN 2022 KPSS (P3) LİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
3 * Herhangi bir lisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
39 Koruma ve Güvenlik Görevlisi KADIN 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Alaşehir MYO
40 Koruma ve Güvenlik GörevlisiKADIN 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS (EN AZ 60 PUAN) 1 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Soma MYO
41 Koruma ve Güvenlik Görevlisi KADIN 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Hasan Ferdi Turgutlu Teknoloji Fakültesi
42 Koruma ve Güvenlik Görevlisi KADIN 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Herhangi bir önlisans programından mezun olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle en az 1 (bir) yıl geçerlilik süresi olan silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak.
Kula MYO
43 Destek Personeli (Temizlik, Dağıtım ve Taşıma) ERKEK 2022 KPSS (P94) LİSE
(EN AZ 60 PUAN)
8 * Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
44 Destek Personeli (Temizlik, Dağıtım ve Taşıma) KADIN 2022 KPSS (P94) LİSE (EN AZ 60 PUAN) 8 * Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
45 Destek Personeli (Hasta Bakım ve Temizliği) ERKEK 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Yaşlı Bakım veya Evde Hasta Bakımı önlisans programılarının birinden mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
46 Destek Personeli (Hasta Bakım ve Temizliği) KADIN 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Yaşlı Bakım veya Evde Hasta Bakımı önlisans programılarının birinden mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
47 Destek Personeli (Hasta Bakım ve Temizliği) KADIN 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Yaşlı Bakım veya Evde Hasta Bakımı önlisans programılarının birinden mezun olmak.
* Yaşlı Bakım ve İlkyardımcı Sertifikalarına sahip olmak.
* Hastanelerin yoğun bakım ünitelerinde çalışma tecrübesine sahip olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi
48 Destek Personeli ( Temizlik, Dağıtım
ve Taşıma) ERKEK
2022 KPSS (P94) LİSE
(EN AZ 60 PUAN)
5 * Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
49 Destek Personeli (Şoför) ERKEK 2022 KPSS (P93) ÖNLİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
5 * Otobüs Kaptanlığı önlisans mezunu olmak.
* Son başvuru tarihi itibariyle eski E sınıfı / yeni D sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.
* SRC-1 ya da SRC-2 belgesine sahip olmak.
İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı
50 Destek Personeli ( Temizlik, Dağıtım ve Taşıma) ERKEK 2022 KPSS (P94) LİSE
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak. Ahmetli MYO
51 Destek Personeli
( Temizlik, Dağıtım ve Taşıma) ERKEK
2022 KPSS (P94) LİSE
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak. Kırkağaç MYO
52 Destek Personeli ( Temizlik, Dağıtım
ve Taşıma) ERKEK
2022 KPSS (P94) LİSE
(EN AZ 60 PUAN)
1 * Ortaöğretim Kurumlarının (Liselerin) herhangi bir alanından mezun olmak. Salihli İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
53 Büro Personeli 2022 KPSS (P3) LİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
4 * İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, Ekonomi, İktisat, Muhasebe-Finansman lisans programlarının birinden mezun olmak. Hafsa Sultan Hastanesi
54 Büro Personeli 2022 KPSS (P3) LİSANS
(EN AZ 60 PUAN)
1 * İşletme, İşletmecilik, İşletme-Maliye, Ekonomi, İktisat, Muhasebe-Finansman, Turizm İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak.
* YDS'den en az 80 (Seksen) veya eşdeğerliliği ÖSYM tarafından kabul edilen bir sınavdan muadili puan almış olmak.
Hafsa Sultan Hastanesi (Sağlık Turizmi Birimi)
55 Büro Personeli 2022 KPSS (P3) LİSANS (EN AZ 60 PUAN) 1 * İletişim, Yeni Medya, Yeni Medya ve İletişim Sistemleri, Medya ve İletişim, İletişim Tasarımı ve Yeni Medya lisans programlarının birinden mezun olmak. Genel Sekreterlik(Protokol Basın ve Halkla İlişk.Şub.Müd.)
TOPLAM 144

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

Editör: Arda Erden