Sivas kongresi önemi nedir? 100. Yılında 4 Eylül Sivas Kongresi maddeleri ve kararları

Bu yıl 4 Eylül Sivas Kongresi’nin 100. yılı kutlanıyor. Bu özel günde pek çok vatandaş, ‘Sivas kongresi önemi nedir?’ ve ‘Sivas Kongresi maddeleri ve kararları’ nelerdir araştırması yapıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 4 Eylül 1919’da toplanan Sivas Kongresi’nde, manda ve himayenin hiçbir şekilde kabul edilmeyeceğini bildirmişti. Peki, Sivas kongresi önemi nedir? İşte, 100. Yılında 4 Eylül Sivas Kongresi maddeleri ve kararları…

Sivas kongresi önemi nedir? 100. Yılında 4 Eylül Sivas Kongresi maddeleri ve kararları
04.09.2019 11:49

Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yolunda kat ettiği en önemli kilometre taşlarından biri olan Sivas Kongresi’nin 100. Yılı çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Bununla birlikte pek çok vatandaş bu önemli günün mahiyetini anlamak için , ‘Sivas kongresi önemi nedir?’ ve ‘Sivas Kongresi maddeleri ve kararları’ nelerdir? merak ediyor. 19 Mayıs 1919’da Atatürk’ün Samsun’a çıkmasıyla başlayan bağımsızlık mücadelesinin önemli bir ayağı olan Sivas Kongresi’nde bugünkü Türkiye’nin temellerinin atılmıştı. Peki, Sivas kongresi önemi nedir? Haberimizde, 100. Yılında 4 Eylül Sivas Kongresi maddeleri ve kararlarını bulabilirsiniz…

Sivas Kongresi, Mustafa Kemal'in Amasya Genelgesi'ni açıkladıktan sonra bir çağrı üzerine I. Dünya Savaşı'ndan sonra işgale uğrayan Türk topraklarını kurtarmak ve Türk milletinin bağımsızlığını sağlamak için çareler aramak amacıyla seçilmiş ulus temsilcilerinin Sivas'ta bir araya gelmesiyle, 4 Eylül 1919 - 11 Eylül 1919 tarihleri arasında gerçekleşen ulusal nitelikte bir kongredir.

SİVAS KONGRESİ’NDE NELER OLDU VE NEDEN ÖNEMLİ?

 • Kongreler dönemi kapandı

 • Misak-ı Milli esasları belirlendi

 • Heyet-i Temsiliye bütün vatanı temsil eder hale geldi

 • Milli birlik ve beraberlik büyük oranda sağlandı

 • Ulusal örgütlenme tüm vatanı kapsadı

 • Gücünü halktan alan yeni bir otorite ortaya çıktı

 • Mustafa Kemal lider olarak benimsendi

 • Erzurum Kongresi kararları ulusallaştı

 • Mondros Mütarekesi reddedildi

 • Sivas Kongresi milleti temsil eden tek kurul oldu

 • Tam bağımsızlık ve milli egemenlik ilkeleri temel prensip olarak kabul edildi

 • Mandacılık kesin olarak reddedildi

 • Kuva-yı Milliye cepheleri arasında kumanda bir­liği sağlandı

SİVAS KONGRESİ'NDE HANGİ KARARLAR ALINDI?

- Osmanlı Devleti ile itilaf Devletleri arasında yapılan Ateşkes Anlaşması’nın imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırlarımız içinde kalan ve her noktasında çok büyük bir İslâm çoğunluğunun bulunduğu Osmanlı ülkesinin parçaları birbirinden ve Osmanlı topluluğundan parçalanamaz ve hiçbir sebeple ayrılmaz bir bütündür. Bu ülkede yaşayan bütün Müslüman halklar, birbirine karşılıklı hürmet ve fedakârlık duygularıyla dolu, birbirlerinin ırkî ve sosyal haklarına saygılı, yaşadıkları muhitin şartlarına tam olarak riayetkâr öz kardeştirler.

- Osmanlı toplumunun bütünlüğü, milli istiklalimizin sağlanması, Hilâfet ve Saltanat yüce makamının dokunulmazlığı için Kuva-yı milliye’yi etkili ve milli iradeyi hâkim kılmak esastır.

- Osmanlı topraklarının herhangi bir parçasına karşı yapılacak müdahale ve işgale ve özellikle vatanımız içinde müstakil birer Rumluk ve Ermenilik kurulmasına yönelik hareketlere karşı, Aydın, Manisa ve Balıkesir Cephelerindeki milli cihatlarda olduğu gibi, elbirliğiyle savunma ve direnme esası meşru kabul edilmiştir.

- Öteden beri aynı vatan içinde birlikte yaşadığımız, bütün gayr-i müslim azınlıkların her türlü hakları bütünüyle mahfuz bulunduğundan, bu azınlıklara siyasî egemenlik ve toplumsal dengemizi bozacak imtiyazlar verilmesi kabul edilmeyecektir.

- Osmanlı Hükümeti bir dış baskı karşısında memleketimizin herhangi bir parçasını terk ve ihmal etmek zorunda kalırsa, Hilafet ve Saltanat makamı ile vatan ve milletin dokunulmazlığını ve bütünlüğünü sağlayacak her türlü tedbir ve kararlar alınmıştır.

- İtilaf Devletleri’nce Ateşkes Anlaşması’nın imzalandığı 30 Ekim 1918 tarihindeki sınırlarımız içinde kalıp İslâm çoğunluğunun oturmakta olduğu, kültür ve medeniyet üstünlüğünün Müslümanlarda bulunduğu ve bir bütün teşkil eden vatan topraklarının taksimi görüşünden büsbütün vazgeçip, bu topraklar üzerindeki tarihi, ırki, dini ve coğrafi haklarımıza riayet edilmesine ve buna aykırı teşebbüslere son verilmesine ve böylece hakka ve adalete dayalı bir karar alınmasını bekleriz.

- Milletimiz insani, muasır (çağdaş) gayeleri yüceltir, teknik, sınaî ve ekonomik durumu ve ihtiyacımızı takdir eder. Böylece devlet ve milletimizin iç ve dış bağımsızlığı ve vatanımızın bütünlüğü saklı kalmak şartıyla, altıncı maddede yazılı sınırlar içinde, milliyet esaslarına saygılı olan ve memleketimize karşı istila emeli gütmeyen herhangi bir devletin teknik, sınaî, ekonomik yardımını memnuniyetle karşılarız. Bu adaletli ve insani şartları(ın gerçekleşmesi), bir barışın acilen kararlaştırılması, insanlığın selameti ve dünyanın esenliği adına, en has milli emelimizdir.

-Milletlerin kendi geleceğini bizzat kendilerinin tayin ettiği bu tarihi dönemde İstanbul Hükümeti’nin de milli iradeye bağlı olması zaruridir. Çünkü milli iradeye dayanmayan herhangi bir hükümetin keyfi kararlarına milletçe baş eğilmediği gibi, böyle kararların dışta da muteber olmadığı ve olamayacağı, şimdiye kadar geçen olaylarla ve sonuçlarla ortaya çıkmıştır. Böylece, milletin içinde bulunduğu sıkıntı ve endişeden kurtulmak çarelerine bizzat başvurmasına gerek kalmadan, İstanbul Hükümeti’nin milli meclisi hemen ve hiç zaman yitirmeden toplaması ve böylece milletin, memleketin geleceği üzerinde alacağı bütün kararları milli meclisin denetimine sunması mecburidir.

- Vatan ve milletimizin maruz kaldığı zulüm ve elemler ile ve hepsi aynı amaç ve maksatla milli vicdandan doğan vatansever ve milli cemiyetlerin birleşmesinden oluşan genel topluluk, bu kez “Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti” adını almıştır. Bu cemiyet her türlü particilik akımlarından ve şahsi ihtiraslardan uzaktır ve arınmıştır. Bütün Müslüman vatandaşlarımız bu Cemiyet’in tabii üyeleridir.
   
- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin 4 Eylül 1919 tarihinde Sivas’ta toplanan Genel Kongresi tarafından, mukaddes maksadı takip ve genel teşkilatı idare etmek için bir Heyet-i Temsiliye seçilmiş ve köylerden il merkezlerine kadar bütün milli teşkilatlar takviye edilmiş ve birleştirilmiştir.

 

Yorumlar