ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Yalova Üniversitesi Rektörlüğünden


Üniversitemize bağlı birimlere 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu Kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümlerine göre öğretim üyeleri alınacaktır.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 26. maddesinde belirtilen şartlar ile başlıca araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formlarına onaylı lisans, yüksek lisans, doktora ve doçentlik belgelerini, varsa yabancı dil belgelerini, nüfus cüzdan suretlerini, özgeçmişlerini, yayın listelerini, tebliğlerini, bilimsel çalışmalarını, bilimsel çalışmalarına yapılan atıfları, eğitim-öğretim faaliyetlerini ve 1 adet fotoğraflarını kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 5 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığı’na teslim etmeleri gerekmektedir.

Doçent kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun’un 7100 sayılı Kanunla değişik 24. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve başlıca araştırma eserini belirttikleri başvuru formuna özgeçmişlerini, 1 adet fotoğraflarını, nüfus cüzdan suretlerini, doçentlik belgelerini, yabancı dil sınavı başarı belgesi, bilimsel yayınlarını, kongre-konferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile Personel Daire Başkanlığına teslim etmeleri gerekmektedir.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuran adaylar; 2547 sayılı Kanun'un 7100 sayılı Kanunla değişik 23. maddesinde belirtilen şartlar ile Anabilim Dalı ve araştırma eserlerini belirttikleri başvuru formuna yüksek lisans/sanatta yeterlilik, doktora ve Yabancı Dil belgelerini, bilimsel yayınlarını, kongrekonferans tebliğleri ile bunlara yapılan atıfları ve eğitim-öğretim faaliyetlerini, özgeçmişlerini, nüfus cüzdanı sureti ve 1 adet fotoğrafı kapsayan bir adet dosya ve bu dosyadaki belgeleri içeren 3 adet Flash Bellek ile kadro ilanının verildiği ilgili birime teslim etmeleri gerekmektedir.

Not :
1- Profesör ve Doçent kadroları daimi statüdedir.
2- Müracaat süresi, ilanın yayın tarihinden itibaren 15 gündür.
3- Posta ile yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.
4- Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.
5- Adaylar, müracaatla ilgili her türlü bilgiyi Rektörlüğümüz Personel Daire Başkanlığı'ndan sağlayabilirler.
6- Kadrolara müracaat eden adayların Yalova Üniversitesi Senatosu tarafından kararlaştırılan ve Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca kabul edilen “Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerinde” belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir. Bu Kriterlere uymayan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. Adaylar söz konusu kriterler ekinde yer alan formları doldurup başvuru formuyla birlikte teslim etmeleri gerekmektedir.
7- Adaylar başvuru formuna, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Kriterlerine, atama ve değerlendirme formlarına https://personel.yalova.edu.tr/Page/Icerik/ogretim-uyesi-alim-ilani adresinden ulaşabilirler.
8- Herhangi bir kamu kurumunda çalışanlar ile daha önce çalışıp ayrılanlar çalıştığı kurumdan alacakları onaylı ve ayrıntılı Hizmet Belgesi'ni başvuru belgesine ekleyeceklerdir.
9- Tüm adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.maddesinde belirtilen şartları taşımaları gerekmektedir.
10- Flash Bellek ile verilen evrakların tamamı PDF formatında olması gerekmektedir.
11- İdare gerekli gördüğü takdirde İlanın her aşamasını iptal etme hakkına sahiptir.
12- Adaylar ilanda belirtilen kadrolardan sadece birine başvuruda bulunabilir.
 

BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI/PROGRAM UNVANI DERECESİ ADEDİ ARANAN NİTELİKLER
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Sosyal Psikoloji ABD. Profesör 1 1 Ahlak Psikolojisi, davranış ve maneviyat psikolojisi alanında disiplinler arası çalışmalar yapmış olmak.
İnsan ve Toplum
Bilimleri Fakültesi
Psikoloji Gelişim Psikolojisi ABD. Doçent 1 1 Öğretmen, öğrenci ve yöneticilerin tutum, depresyon ve pozitif psikolojik
sermaye, motivasyon ve çoklu zeka süreçleri üzerine çalışmaları olmak.
İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Uygulamalı Psikoloji ABD. Doçent 1 1 Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü lisans mezunu olup, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık alanında Yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Psikoloji alanında çalışmaları bulunmak.
İslami İlimler Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Tarihi ABD. Profesör 1 1 Abbasiler dönemi Türk Tarihi, Anadolu Türk Beylikleri, Türk- İslam Sanatları ve Türk-İslam Medeniyeti üzerine çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Felsefe Tarihi ABD. Dr.Öğr.Üyesi 3 1 İlahiyat Fakültesi lisans mezunu olup, Felsefe ve Din Bilimleri anabilim dalı Felsefe Tarihi alanında doktora yapmış olmak. Medeniyet, kültür, eğitim ve felsefe arasındaki ilişki üzerine çalışmalar yapmış olmak. Yükseköğretim Kurumlarında en az 3 yıl ders vermiş olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri İslam Felsefesi ABD. Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Dilin toplumsal bir müesseseye dönüşmesi, Batılı kavramlarla islam düşüncesinin anlamlandırılması ve felsefe temsil düşüncesinden inşa düşüncesine etkisi üzerine çalışmalar yapmış olmak. En az 3 yıl felsefe alanında ders vermiş olmak.
İslami İlimler Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Din Sosyolojisi ABD. Dr.Öğr.Üyesi 5 1 Din sosyolojisi alanında doktora yapmış olmak, vatandaşlık teorileri ve din, sosyolojik açıdan siyaset ve din üzerine çalışması olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Hadis ABD. Doçent 2 1 Hadis tenkidi, şii hadisçiliği ve erken dönem şii rivayetleri üzerine çalışmaları olmak.
İslami İlimler Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı ABD. Doçent 2 1 Arapça grameri yönünden Kur’an-ı Kerim’in tamamını kapsayan çalışması olmak. Arapça ders anlatabilecek yeterliliğe sahip olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Hukuk Tarihi ABD. Profesör 1 1 Hukukun sosyal işlevi ve kentleşme-suç ilişkisi üzerine çalışmaları
olmak.
Hukuk Fakültesi Kamu Hukuku Mali Hukuk ABD. Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, kamu hukuku alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Mali hukuk ve vergi yargısı alanlarında çalışmalar yapmış olmak. Yüksek Öğretim Kurumlarında alanında
lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku ABD. Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Hukuk Fakültesi lisans mezunu olmak, medeni usul ve icra iflas hukuku alanında doktora yapmış olmak. Türk, Alman ve İsviçre medeni usul hukuku, tahkim ve icra hukuku alanında çalışmaları olmak. Yüksek
Öğretim Kurumlarında alanında lisans düzeyinde ders vermiş olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği
ABD.
Doçent 1 1 Doktora veya doçentliğini endüstri mühendisliği alanında yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Endüstri Mühendisliği ABD. Dr.Öğr.Üyesi 2 1 Endüstri Mühendisliği alanında doktora yapmış olmak, deneysel benzetim alanında SCI yayınları bulunmak.
Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektrik Elektronik Mühendisliği ABD. Doçent 1 1 Elektrik-Elektronik Mühendisliği alanında Doçentliğini almış olmak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Konstrüksiyon ve İmalat ABD. Dr.Öğr.Üyesi 4 1 Doktorasını Makine Mühendisliği alanında yapmış olmak. Kalsiyum fosfat/baryum titanat kompozitleri, sprey piroliz ve birlikte çökelme yöntemiyle partikül sentezi, indüksiyonla ısıtma konularında çalışmaları
bulunmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği ABD. Profesör 1 1 İnşaat Mühendisliği lisans mezunu olup, Doçentliğini Geoteknik
alanında almış olmak. Donatılı zeminlerin taşıma gücü konusunda çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği İnşaat Mühendisliği ABD. Dr.Öğr.Üyesi 5 1 İnşaat Mühendisliği Lisans mezunu olmak. Geoteknik alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Geoteknik sismik izolasyon alanında
çalışmalar yapmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Kimya Mühendisliği ABD. Profesör 1 1 Doçentliğini Kimya Mühendisliği alanında almış olmak. Sıvı-sıvı
dengesi, adsorpsiyon gibi ayırma işlemleri ve ayırma işlemlerinin yapay sinir ağları ile modellenmesi konularında çalışmış olmak.
Mühendislik Fakültesi Temel Bilimler Mühendislik Temel Bilimleri ABD. Profesör 1 1 Nadir elementlerin mikrobiyal yöntemlerle kazanımı konusunda
çalışmış olmak. Biyolojik mücadelede kimyasallar yerine mikrobiyal ajanların kullanımı konusunda doktora yapmış olmak.
Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Hemşirelikte Yönetim ABD. Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Yönetim ve Organizasyon alanında doktora yapmış olmak, örgütlerde davranışsal karar, örgütsel dışlanma, kariyer stresi gibi konularda
çalışmaları olmak.
Sanat Tasarım Fakültesi Grafik Tasarımı Grafik Tasarımı ASD. Doçent 1 1 Grafik alanında lisans, yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip olmak. Doçentliğini Tasarım alanından almış olmak. Üç boyutlu ve etkileşimli grafik tasarım üzerine çalışmaları olmak.
Yükseköğretim Kurumlarında ders verme deneyimine sahip olmak.
Yalova İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi
Çalışma Ekonomisi ve
Endüstri İlişkileri
Çalışma Ekonomisi Dr.Öğr.Üyesi 3 1 İktisat alanında doktora yapmış olmak, istihdam alanında çalışmaları
bulunmak ve alanında en az 5 yıl ders verme deneyimine sahip olmak.
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Profesör 1 1 Siyasi katılım üzerine çalışmalar yapmış olmak.
Yalova İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Uluslararası İlişkiler Dr.Öğr.Üyesi 3 1 Uluslararası ilişkiler alanında yüksek lisans ve doktora yapmış olmak. Enerji Güvenliği ve Çin dış politikası alanlarında çalışmaları bulunmak. İngilizce yabancı dilde ders verme yeterliliğine sahip olmak.
Yükseköğretim Kurumlarında en az 5 yıl ders verme tecrübesi olmak.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.