İlan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Bartın Üniversitesi 11 Öğretim Elemanı alıyor. İlanda yer alan bilgiler şöyle;

1. GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR

1.1 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak şarttır.
1.2 ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin başvuru belgeleri ekinde muafiyet durumlarını kanıtlamaları halinde ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir. Üniversitemiz Senatosunun 20 Ekim 2022 tarih ve 2022/17-03 sayılı Kararı ile aşağıdaki tablodaki bazı bölümlerde asgari ALES puan barajı ile yabancı dil puan barajı yükseltilmiştir.
1.3 Adayların transkriptleri ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamasında aşağıdaki esaslara göre değerlendirilecektir:
• Transkriptlerde sadece dörtlük not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.
• Transkriptlerde sadece yüzlük not sistemi olması halinde yüzlük not kullanılacaktır.
• Transkriptlerde sadece beşlik not sistemi olması halinde Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.
• Transkriptte hem dörtlük hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi dörtlükse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.
• Transkriptte hem beşlik hem yüzlük not sistemi olması halinde adayın belgelendirmesi kaydıyla mezun olduğu dönemde üniversitenin resmi not sistemi beşlikse Yükseköğretim Kurulunun Eşdeğerlik Tablosu kullanılacaktır.
1.4 Araştırma Görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir. Devlet Yükseköğretim kurumlarının Araştırma Görevlisi kadrolarına başvurularda tezli yüksek lisans, doktora veya sanatta yeterlilik eğitimi öğrencisi olmak şartı aranır. Araştırma görevlisi kadrolarına atamalar, 2547 sayılı Kanunun Ek 38 inci maddesi uyarınca 50/d statüsünde yapılacaktır. 
1.5 Öğretim görevlisi kadrosuna başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak veya lisans ve yüksek lisans derecesini birlikte veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

2. SINAV TAKVİMİ, BAŞVURU ADRESLERİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ
2.1. Sınav Takvimi
İlan Yayım Tarihi : 06 Aralık 2022
Başvuru Başlangıç Tarihi : 06 Aralık 2022
Son Başvuru Tarihi : 20 Aralık 2022 (Mesai Bitimi)
Ön Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 23 Aralık 2022
Giriş Sınavı Tarihi : 27 Aralık 2022
Nihai Değerlendirme Sonuç İlan Tarihi : 30 Aralık 2022
Sonuçların İlan Edileceği İnternet Sitesi : https://w3.bartin.edu.tr/
Üniversite zorunlu hallerde sınav takviminde değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

2.2. Başvuru Yeri ve İletişim Bilgileri

2.İLAN EDİLEN KADROLARA AİT BİLGİLER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı İlanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Uzman Yardımcısı Giriş Sınavı İlanı

4. BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER
4.1 Öğretim Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;
Öğretim Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
1. Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-program ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Öğretim Görevlisi Başvuru Formu,
2. Özgeçmiş,
3. Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5. Mezuniyet Belgeleri (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6. Lisans Transkripti, (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
7. Öğrenci Belgesi, (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
8. Kimlik fotokopisi,
9. Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğraf,
10. Tecrübe Belgesi (2022/19 ve 2022/20 sıra numaralı kadrolara başvuracak adaylar resmi veya özel kurumlardan alınmış ilanda aranılan tecrübe ve süreyi taşıdığına dair belgeyi meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle birlikte aslı veya onaylı suret olarak teslim edecektir.)
11. Hafızlık Belgesi (Aslı veya onaylı sureti, 2022/14 ve 2022/15 sıra numaralı kadro için)
4.2 Araştırma Görevlisi Kadrolarına Başvuracak Adaylardan İstenilen Belgeler;
Araştırma Görevliliği için aranan genel şartlar ve özel şartlar ile ilanda belirtilen diğer koşullara sahip adaylar aşağıdaki belgeleri eksiksiz şekilde hazırlayacaklardır.
1. Başvurulan unvan, birim, bölüm, anabilim dalı-program ile ilan numarası ve iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde doldurulduğu Araştırma Görevlisi Başvuru Formu,
2. Özgeçmiş,
3. Geçerliliği bulunan ALES Sonuç Belgesinin Çıktısı,
4. Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavı veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınava ait sonuç belgesinin çıktısı,
5. Mezuniyet Belgeleri (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
6. Öğrenci Belgesi (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.
7. Lisans Transkripti (e-Devletten başvuru süresi içerisinde alınan karekodlu belgeler kabul edilir.)
8. Kimlik fotokopisi,
9. Son altı (6) ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet vesikalık fotoğraf,

5. DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1. Adaylar son başvuru tarihi olarak belirtilen günün mesai saati bitimine kadar bu ilanın 2.2 kısmında belirtilen başvuru adreslerine belgelerini teslim etmekle yükümlüdür. Postada yaşanan gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir. İlgili birimlere yapılmayan veya süresi içinde yapılmayan ya da eksik belgeyle yapılan başvurular ile internet üzerinden elektronik posta ile yapılacak başvurular işleme alınmayacaktır.
2. Adaylar aynı ilan dönemi içerisinde özel şartlarını taşıdığı sadece bir ilana başvurabilecektir. Birden fazla ilana başvurusu bulunduğu tespit edilen adayların başvuruları iptal edilecektir.
3. Aslı veya resmî kurumlarca onaylanmış sureti istenilen belgelerle başvuru yapmayan adaylar değerlendirmeye alınamayacaktır.
4. Yurtdışından alınmış diplomaların Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğinin onaylandığını gösterir belgenin aslının veya onaylı suretinin başvurulara eklenmesi gerekmektedir.
5. Üniversite web sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmaz.
6. İdare uygun gördüğü takdirde ilanın her aşaması iptal edilebilir.
7. Araştırma görevlisi kadrosunu kazanan adayların yasal öğrenim süresi içerisinde mezun olma durumu hariç ilanda belirtilen lisansüstü eğitim alanında kayıt sildirmeleri veya tezli yüksek lisans mezunu olduktan sonra doktorada başka bir alana kayıt yaptırmaları halinde atamaları yapılmaz.
8. Araştırma görevlisi kadrosuna yasal sebepler hariç olmak üzere (askerlik, doğum, hastalık, salgın vb. diğer sebepler) lisansüstü eğitim kayıtlarını dondurmuş şekilde müracaat eden adayların başvuruları dikkate alınmaz. Yasal mazeretlere sahip adaylar başvurularına enstitüden alacakları belgeyi eklemelidir.
9. Gerçeğe aykırı belge ile başvuru yapanlar ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacaktır. Atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Kurumumuzca kendilerine bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6. MUAFİYET
1. Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz. Bu kapsamda muafiyet talep edenlerin muaf olmalarına esas belgelerini başvuru evrakları ile birlikte göndermeleri zorunludur.

 

Detaylı bilgi ve ilana ulaşmak için tıklayınız.