ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 547  sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca alınacaktır.

ilan şu şekilde;

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:


Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine; Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar  Hakkında  Yönetmelik,  öğretim  görevlisi  kadrosuna  başvuranlar  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanunu’nun  31.  Maddesi,  araştırma  görevlisi  kadrosuna  başvuranlar  2547  sayılı kanunun 50/d maddesi kapsamında ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48. maddesi hükümleri uyarınca alınacaktır.
İlan olunur.
Başvuru için gerekli belgeler ve ayrıntılı bilgi https://www.inonu.edu.tr/personeldb/ adresinde mevcuttur.
 

S.NO BİRİMİ BÖLÜMÜ ANABİLİM DALI UNVANI ADET DRC ALES YDS, YÖKDİL
veya EŞDEĞERİ
AÇIKLAMA
1 REKTÖRLÜK KURUMSAL İLETİŞİM ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
(UYGULAMALI BİRİM)
1 4 70 (SAY) 50 Bilgisayar  mühendisliği  veya  yazılım  mühendisliği lisans  mezunu  olup,  alanında  tezli  yüksek  lisans yapmış        olmak.        Web        frontend-        react, javascript,next.js   mobil   -   react   nativ   backend- nodejs,    python    programlama    dillerini    bildiğini belgelendirmek.
2 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ SOSYOLOJİ KURUMLAR SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 4 70 (SÖZ) 50 Sosyoloji bölümü lisans mezunu olup, sosyoloji ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
3 FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ESKİ TÜRK EDEBİYATI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 4 70 (SÖZ) 50 Türk  dili  ve  edebiyatı  bölümü  lisans  mezunu  olup, Türk dili ve edebiyatı ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
4 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER
FAKÜLTESİ
İKTİSAT İKTİSAT POLİTİKASI ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 4 70 (EA) 50 İktisat bölümü lisans mezunu olup, iktisat ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
5 İLETİŞİM FAKÜLTESİ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM KİŞİLERARASI İLETİŞİM ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 4 70 (SÖZ) 50 Halkla  ilişkiler  ve  tanıtım  bölümü  lisans  mezunu olup, halkla ilişkiler ve tanıtım ana bilim dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
6 SPOR BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ SPOR YÖNETİCİLİĞİ ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ 1 4 70 (EA) 50 Spor   yöneticiliği   ana   bilim   dalında   tezli   yüksek lisans yapıyor olmak.


BAŞVURU/ÖN DEĞERLENDİRME/SINAV TARİHLERİ ve BAŞVURU YERİ
 

Duyuru Başlama Tarihi 31.12.2022
Son Başvuru Tarihi 16.01.2023
Ön Değerlendirme Tarihi 17.01.2023
Sınav Giriş Tarihi 19.01.2023
Sonuç Açıklama Tarihi 20.01.2023
Kabul Edilecek Başvuru Şekli Şahsen veya Posta ile
Başvuru Adresi Kadronun bulunduğu ilgili birimlere yapılacaktır.
Sonuçların Açıklanacağı İnternet Adresi : www.inonu.edu.tr


GENEL ŞARTLAR
1- 657 Sayılı Kanunun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.
2- ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
3-  Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  not  sistemlerinin  100’lük  not  sistemine  eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir. Diğer not sistemlerinin 100’lük not sistemine eşdeğerliğine Üniversitemiz senatosu karar verir.
4- Yabancı  dille  eğitim  ve  öğretim  yapılan  programlardaki  öğretim  görevlisi  kadrolarına  yapılacak  atamalarda  atama  yapılacak  programın  eğitim  dilinde;  bilim  alanı  yabancı  dille  ilgili kadrolara  yapılacak  öğretim  görevlisi  atamaları  ile 4/11/1981 tarihli  ve  2547  sayılı  Yükseköğretim  Kanununun  5  inci maddesinin  birinci  fıkrasının  (ı)  bendi  uyarınca  zorunlu  yabancı  dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek  öğretim  görevlisi atamalarında,  en az bir dilde  Yükseköğretim  Kurulu  tarafından kabul  edilen merkezi  yabancı  dil sınavından  en az 85  puan  veya  eşdeğerliği  kabul edilen  bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.

İSTENEN BELGELER ve ÖNEMLİ NOTLAR
Başvuruda İstenen Belgeler:
1.  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Başvuru  Formu.  (www.inonu.edu.tr  adresinden  Personel  Daire  Başkanlığı  sayfasına  giriniz.  Dokümanlar  -  Formlar  kısmından  "Öğretim  Elemanı Kadrolarına Ait Başvuru Formu’na tıklayarak erişebilirsiniz)
2. Özgeçmiş.
3.  Lisans,  yüksek  lisans,  doktora  ve  uzmanlık  mezuniyet  belgelerinin  aslı  veya  kopyasının  resmi  makamlarca  onaylanmış  ıslak  imzalı  onaylı  belgesi  ya  da  bu  belgelerin  E-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı. (Yabancı yükseköğretim kurumlarından mezun olanların diplomalarının Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca denkliğini gösteren onaylı belgesi).
4. Lisans transkript belgesi aslı veya kopyasının resmi makamlarca onaylanmış ıslak imzalı onaylı belgesi ya da E-devlet kapısından (www.turkiye.gov.tr) alınan kare kodlu çıktısı.
5. ÖSYM sonuç açıklama sisteminden alınmış kare kodlu ALES  sonuç belgesi.
6. Yabancı Dil Belgesi (YDS, YÖKDİL, veya eşdeğerliliği).
7. Çalışmış olmak şartı istenen ilanlar için ilgili kurumdan alınmış ıslak imzalı belge ve SGK’dan alınmış prim gün sayısını ve iş kolunu gösterir ıslak imzalı belge.
8. Araştırma görevlisi kadrolarına başvuran adaylar için ilan süresi içinde e-devlet kapısı (www.turkiye.gov.tr) ndan alınan kare kodlu öğrenci belgesi. 9- Süresi içinde yapılmayan başvurular ve eksik belgeli dosyalar değerlendirmeye alınmayacaktır.
10- Postadaki gecikmelerden Üniversitemiz sorumlu değildir.
11- Üniversitemiz sınav takviminde zorunlu hallerde değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Üniversite internet sayfasından yapılan tüm duyurular tebligat mahiyetindedir. Kişilere ayrıca yazılı tebligat yapılmayacaktır.

MUAFİYET
1-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarına atanacak olanlarda, yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
2- Genel  Şartlar  Başlığı  altında  yer  alan  4.  madde  kapsamındaki  öğretim  görevlisi  kadroları  haricindeki  Meslek  Yüksekokullarının  öğretim  elemanı  kadrolarına  yapılacak  başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.