ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 2547  sayılı  Kanun  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.

ilan şu şekilde;

T.C.

ORDU ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemize,  2547  sayılı  Kanun  ve  “Öğretim  Üyesi  Dışındaki  Öğretim  Elemanı  Kadrolarına  Yapılacak  Atamalarda  Uygulanacak  Merkezi  Sınav  ile  Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre öğretim elemanı alınacaktır.
GENEL VE ÖZEL ŞARTLAR:
-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
-ALES’ten en az 70, Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 50 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak gerekir. Merkezi sınav muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.
-Ön  değerlendirme  ve  nihai  değerlendirme  aşamalarında  lisans  mezuniyeti  notunun  hesaplanmasında  kullanılacak  4’lük  ve  5’lik  not  sistemlerinin  100’lük  not sistemine eşdeğerliği Yükseköğretim Kurulu kararıyla belirlenir.
-Adaylarda, yabancı dille eğitim ve öğretim yapılan programlardaki öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda atama yapılacak programın eğitim dilinde; bilim alanı yabancı dille ilgili kadrolara yapılacak öğretim görevlisi atamaları ile 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uyarınca zorunlu yabancı dil dersini vermek üzere öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak atamalarda ilgili dilde; yükseköğretim kurumlarının uluslararası ilişkiler ile yabancı dille ilgili uygulamalı birimlerinde istihdam edilecek öğretim görevlisi atamalarında, en az bir dilde Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen merkezi yabancı dil sınavından en az 85 puan veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puana sahip olma şartı aranır.
-Öğretim  görevlisi  kadrosuna  başvuracak  adaylarda  en  az  tezli  yüksek  lisans  derecesine  sahip  olmak  veya  lisans  ve  yüksek  lisans  derecesini  birlikte  veren programlardan mezun olmak şartı aranır.

-Meslek yüksekokullarının Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen uzmanlık alanlarındaki öğretim görevlisi kadrolarına başvuracak adaylarda en az tezli yüksek lisans derecesine sahip olmak ya da lisans mezunu olup belgelendirmek kaydıyla alanında en az iki yıl tecrübe sahibi olmak şartı aranır.

-Meslek yüksekokullarının, öğretim görevlisi kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
-Devlet  yükseköğretim  kurumlarının  araştırma  görevlisi  kadrolarına  başvurularda  tezli  yüksek  lisans,  doktora  veya  sanatta  yeterlik  eğitimi  öğrencisi  olmak  şartı aranır.
-Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekir.
-Araştırma Görevlisi kadrolarına atamalar 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi uyarınca yapılacaktır.
MUAFİYET:
-Doktora veya tıpta, diş hekimliğinde, eczacılıkta ve veteriner hekimlikte uzmanlık ya da sanatta yeterlik eğitimini tamamlamış olanlarda, meslek yüksekokullarının Yükseköğretim  Kurulu  tarafından  belirlenen  uzmanlık  alanlarına  atanacak  olanlarda,  yükseköğretim  kurumlarında  öğretim  elemanı  kadrolarında  çalışmış  veya çalışmakta olanlarda merkezi sınav şartı aranmaz.
-Meslek yüksekokullarının, bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadroları haricindeki öğretim elemanı kadrolarına yapılacak başvurularda yabancı dil şartı aranmaz.
BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER:
-Başvuru formu (Üniversitemizin http://www.odu.edu.tr adresinden temin edilebilir)
-Özgeçmiş
-ALES belgesi (Sonuç Belgesi Kontrol Kodu olan internet çıktısı )
-Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesi (Meslek Yüksekokullarına başvurularda yabancı dil şartı aranmaz)
-Diploma belgeleri (Başvuruda belgenin noter veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)
-Lisans Mezuniyet Transkripti (Başvuruda belgenin noter onaylı veya bir kamu kurumundan onaylı sureti veya karekodlu e-devlet çıktısı)
-Nüfus cüzdan fotokopisi

İlan No Birimi Bölüm Anabilim Dalı/
Anasanat Dalı
Unvan Adet Derece ALES
Puan Türü
Özel Şartlar
2022129 Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Arş. Gör. 1 4 SAY Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği bölümü lisans mezunu olmak. Deniz
Ulaştırma Mühendisliği Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022130 Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Halk Sağlığı Hemşireliği Arş. Gör. 1 4 SAY Hemşirelik bölümü lisans mezunu olmak. Halk Sağlığı Hemşireliği Anabilim Dalı veya belgelendirmek kaydıyla Hemşirelik Anabilim Dalında Halk Sağlığı Hemşireliği alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022131 Eğitim Fakültesi Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Türkçe Eğitimi Arş. Gör. 1 4 SÖZ Türkçe Eğitiminde lisans ve tezli yüksek lisans yapmış olmak. Türkçe Eğitimi alanında doktora yapıyor olmak.
2022132 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Fıkıh Arş. Gör. 1 4 SÖZ İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Fıkıh Anabilim Dalında veya belgelendirmek kaydıyla Fıkıh/İslam Hukuku alanında tezli yüksek lisans yapıyor olmak.
2022133 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 5 SÖZ İlahiyat Fakültesi veya İslami İlimler Fakültesi mezunu olmak. Arap Dili ve Belagatı Anabilim Dalında veya belgelendirmek kaydıyla Arap Dili ve Belagatı alanında tezli yüksek lisans yapmış
olmak.
2022134 İlahiyat Fakültesi İslam Tarihi ve Sanatları İslam Sanatları ve Dini Musiki Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 5 SÖZ Türk Din Musikisi lisans mezunu olmak. İslam Tarihi ve Sanatları Anabilim Dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak.
2022135 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Mekatronik Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 5 SAY Mekatronik veya Makine mühendisliği lisans mezunu olmak. Mekatronik veya enerji sistemleri anabilim dalında tezli yüksek lisans
ve doktora yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası alanında 3 yıl deneyime sahip olmak.
2022136 Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu El Sanatları Mimari Dekoratif Sanatlar Öğr. Gör. (Ders Verecek) 1 5 SAY Mimarlık lisans mezunu olmak. Mimarlık anabilim dalında tezli yüksek lisans yapmış olmak. Kırsal mimari ve geleneksel evler üzerine çalışma yapmış olmak. Yüksek lisans sonrası alanında 5 yıl deneyime sahip olmak.
2022137 Rektörlük Öğr. Gör. (Ders Verecek) 2 6 EA SÖZ SAY İngilizce Öğretmenliği, İngiliz Dili ve Edebiyatı veya Mütercim-Tercümanlık (İngilizce) bölümlerinin birinden lisans mezunu olmak. Bu alanların birinde tezli yüksek lisans yapmış olmak.


BAŞVURU VE SINAV TAKVİMİ

BAŞVURU BAŞLANGIÇ TARİHİ 30/12/2022
SON BAŞVURU TARİHİ 13/01/2023
ÖN DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ İLAN TARİHİ 20/01/2023
GİRİŞ SINAVI TARİHİ 23/01/2023
GİRİŞ SINAVI SONUÇLARININ AÇIKLANACAĞI TARİH 30/01/2023


Sonuçların İlan Edileceği İnternet Adresi http://www.odu.edu.tr

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.