Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) zaman aşımına uğramış ya da uğrayacak hesaplarla ilgili bir basın duyurusu yayımladı.

Buna göre sermaye piyasasında faaliyet gösteren yatırım kuruluşları nezdinde zamanaşımına uğramış ya da uğrayacak hesapların e-Devlet üzerinden sorgulanması aşamasının tamamlandığı belirtildi.

MİRASÇILAR DA SORGULAYABİLECEK

YTM, tarafından yapılan açıklamada 21 Nisan 2021 tarihinden sonra gerçek kişilere ait zamanaşımına uğramış veya uğrayacak hesapların e-Devlet üzerinden kendileri veya mirasçıları tarafından sorgulanabilecek durumda olduğu belirtildi.

Kurum, Haziran ayı sonu itibarıyla sistemde 100 bin 81’i gerçek kişilere ait olmak üzere toplam 104 bin 641 adet zamanaşımına uğramış hesap olduğu bilgisini verdi.

E-DEVLET'TE HESAP İADE BAŞVURUSU

Basın duyurusunda e-Devlet üzerinden hesabın iadesi başvurusunun alınması ve tüzel kişilerin de zamanaşımına uğramış ya da uğrayacak hesaplarını sorgulayabilmelerinin sisteme dahil edilmesinin planlandığı belirtildi.

ZAMANAŞIMINA UĞRAYAN VARLIKLARIN İADESİ İÇİN BAŞVURU ŞEKLİ

26.08.2021 tarih ve 31580 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan yönetmelikle değişik Yatırımcı Tazmin Merkezi Yönetmeliği'nin  28 ve 28/A maddeleri aşağıdaki gibidir.

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmelik'in 24 üncü maddesinin birinci fıkrası kapsamında YTM'ye devredilen emanet ve alacakların hak sahiplerinin başvurması halinde, sermaye piyasası araçları Takasbank ve MKK nezdindeki hesaplarda bulunan bakiyeler üzerinden; nakitler ise 27 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca dağıtılan nema tutarı ile birlikte, başvuran hak sahiplerine iade edilir.

(2) Bu madde kapsamında iade talep eden hak sahipleri veya noter onaylı vekâletname ibraz eden vekili tarafından, bu Yönetmeliğin yürürlük tarihinden itibaren iadeli taahhütlü posta yolu ile veya özel şirketler aracılığıyla imza karşılığı teslim suretiyle YTM'nin merkez adresine başvurulması zorunludur.

(3) YTM'ye iletilecek başvuru dilekçesinin ekinde aşağıdaki belgelerin bulunması zorunludur:

     a) Gerçek kişi hak sahipleri için;

          1) Hak sahibinin vatandaşlık numarasını içeren resmi kimlik belgesi veya pasaportunun fotokopisi, mirasçı ise mirasçılık belgesi,

          2) Yerleşim yeri adresi ve diğer iletişim bilgileri,

          3) İadenin yapılacağı hesap bilgileri,

    b) Tüzel kişi hak sahipleri için, (a) bendinin (2) ve (3) numaralı alt bendindeki belgelere ek olarak;

        1) Tüzel kişiliğin tam unvanı ile vergi ve Merkezi Sicil Kayıt Numarası ve/veya ticaret sicil numarası,

        2) Tüzel kişiliği temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin kimlik bilgileri ve vatandaşlık numarası ile yeni tarihli imza sirküleri,

        3) Kayıtlı bulunduğu veya tescil edildiği resmi merciden alınmış tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili kişileri gösterir yeni tarihli yetki ve faaliyet belgesi.

 (4) YTM tarafından gerekli görüldüğü takdirde hak sahibinden ve ilgili yatırım kuruluşundan ek bilgi ve belge istenebilir.

İADE BAŞVURULARININ SONUÇLANDIRILMASI VE İADELERİN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Madde 28/A – (1)  Bu Yönetmeliğin 28 inci maddesinde belirtilen başvuru şartlarını yerine getiren ve başvurusuna konu olan hesapta hak sahibi olduğu YTM tarafından teyit edilen hesap sahibinin Takasbank ve MKK nezdindeki YTM hesabında tutulan sermaye piyasası araçları ile iade tarihine kadar aktarılmış bedelsiz payları aynen; Takasbank nezdindeki YTM hesabında tutulan nakitleri ise, iade tarihine kadar 27 nci maddenin üçüncü fıkrası uyarınca aktarılmış nema tutarı ile birlikte nakit olarak, hesap sahibi tarafından bildirilen hesaplara aktarılır.

(2) Takasbank ve/veya MKK nezdindeki bu emanet ve alacakların hesap sahiplerinin bildirdikleri hesaplara aktarımı, YTM'nin talimatı üzerine, Takasbank tarafından talimat tarihini izleyen ayın 15 ine kadar yapılır. Aktarım tarihinin resmi tatil ve/veya hafta sonuna tekabül etmesi durumunda ödeme tarihi, ilgili günü takip eden ilk iş günüdür. 

HANGİ HESAPLAR İADE EDİLECEK?

ZAMAN AŞIMINA UĞRAMIŞ HESAPLARI SORGULAMA 

Yatırımcı Tazmin Merkezi, açıklamasında sorgulamanın https://www.turkiye.gov.tr/yatirimci-tazmin-merkezi linkinden yapılabileceğini, başvuru ve iade şartlarının, Yatırımcı Tazmin Merkezi’nin (YTM) resmî internet sitesinde (www.ytm.gov.tr/) yer aldığı bilgisini Verdi.

Başvuru ve iade şartlarına buradan ulaşabilirsiniz.