ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. maddesi kapsamında sözleşmeli personel 1 (Bir) Telkâri Ustası alınacaktır.

ilan şu şekilde;

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğünden:
4/B (SÖZLEŞMELİ) PERSONEL ALIM İLANI

Üniversitemizde istihdam edilmek üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararnameye ekli 28.06.2007
tarih ve 26566 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapılmasına Dair Esaslar'da yer alan Ek 2. maddesi kapsamında sözleşmeli
personel 1 (Bir) Telkâri Ustası alınacaktır.

ARANAN ŞARTLAR
Başvuracaklar aşağıda belirtilen şartları sağlamalıdır.
1. 657 sayılı Kanun'un 48. maddesinde belirtilen genel şartlar:
a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b. Her kadro için belirlenmiş öğrenim şartlarını taşımak,
c. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
d. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten
işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile
devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet,
irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye
fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama
veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak,
e. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik
çağına gelmemiş bulunmak, Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut
ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
f. 657 sayılı Kanun'un 53. maddesi hükümleri saklı kalmak kaydıyla görevini devamlı
yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,
2. Sözleşme yapmaya hak kazanan adaylar hakkında Güvenlik/Arşiv Araştırması
yapılacak olup güvenlik/arşiv araştırması sonucuna istinaden işlem yürütülecektir. KHK ile kamu
görevinden çıkarılmamış olmak.

DİĞER AÇIKLAMALAR VE ÖNEMLİ HUSUSLAR
1. Adaylarla hizmet sözleşmesi yapılacak olup, sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri 1 (bir) ay içinde feshedilecektir.
2. İdare ihtiyaca binaen il içindeki birimlerde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
3. İlan edilen pozisyon sayısının 4 ( dört) katı kadar yedek aday belirlenecektir.
4. Asıl olarak atanmaya hak kazanan adayların başvuru yapmadığı, feragat ettiği veya şartları taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan sırasıyla atama
yapılacaktır.
5. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia
edemeyecektir.
6. Gerçeğe aykırı belge verenler ya da beyanda bulunanlar hakkında yasal işlem
başlatılacak olup atamaları yapılmış ise de atamaları iptal edilecektir. Bu kişilere kurumumuzca
bir ücret ödenmiş ise bu ücret yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
7. Şartlarda belirtilen belge ve sertifikalara ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihinden önce sahip olmak. Bu nedenle üzerinde tarih bilgisi (düzenleme/tanzim/eğitim) yer
almayan belge veya sertifikalar kabul edilmeyecektir.
8. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi gereğince, sözleşmeli olarak istihdam edilenler, hizmet sözleşmesine aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca
sözleşmeleri feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen
istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.
9. Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri uygulanır.
10. Asil ya da yedek listedeyken atanma sırası kendisine gelen adayın atanma hakkından
vazgeçmesi durumunda "Feragat Dilekçesi" doldurması gerekmektedir.
11. Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik
yapma hakkına sahiptir.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE ZAMANI
Başvuru yapmak isteyen adayların https://www.artuklu.edu.tr/personel-daire-baskanligi adresimizde bulunan Başvuru Talep Formunu bilgisayar ortamında doldurup, çıktısını alarak
istenilen belgelerle birlikte ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarih itibariyle 15. gün mesai bitimine (17.00) kadar Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörlüğüne (Nur Mah. Diyarbakır Yolu
Yenişehir Yerleşkesi, 47200 Artuklu/Mardin) adresine şahsen başvurmaları gerekmektedir.
Başvurular şahsen alınacak olup; posta, fax veya e-posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

İSTENİLEN BELGELER
1. Başvuru Talep Formu (http://www.artuklu.edu.tr) adresinden alınacaktır.
2. Nüfus Cüzdanı/ Kimlik Kartı aslı ve fotokopisi.
3. İkametgâh Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
4. Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin aslı veya Noter onaylısı (e-Devlet
üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
5. Adli Sicil Kaydı (e-Devlet üzerinden alınan karekodlu belge kabul edilecektir).
6. Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi (e-Devlet üzerinden alınan kare kodlu
belge kabul edilecektir.)
7. Özgeçmiş, belgeler ve sertifikalar (Aslı veya e-Devlet üzerinden alınmış kare kodlu
belge kabul edilecektir.)
8. Üniversitemize teslim edilen belgeler, ıslak imzalı, doğrulanabilir veya e-Devlet
üzerinden alınan karekodlu belge olması durumunda geçerli kabul edilecektir. Bu özellikleri
taşımayan belgeler değerlendirmeye alınmayacaktır.
9. Tecrübe istenilen pozisyonlar için meslek kodunu gösterir SGK hizmet dökümüyle
birlikte resmi veya özel kuruluşlardan başvuru tarihleri içerisinde alınmış iş deneyim belgesi ıslak
imzalı olarak başvuru formuna eklenecek olup ve/veya SGK Hizmet dökümünde e-Devletten
alınan kare kodlu belgeler de kabul edilecektir. SGK Hizmet dökümünde yer alan meslek kodu ile
tecrübe istenilen pozisyonun uyumlu olması gerekmektedir.
10. Son 6 ay içinde çekilmiş 1 adet vesikalık fotoğraf.

BAŞVURU DEĞERLENDİRİLMESİ VE SONUÇ DUYURULMASI
1. Atanmaya hak kazanan adaylara ilişkin asıl ve yedekler, Üniversitemizin
(http://www.artuklu.edu.tr) internet adresinden ilan edilecektir. İlan tebliğ mahiyetinde
olacağından, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Amasya Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 25 Personel alıyor Amasya Üniversitesi 4/B Sözleşmeli 25 Personel alıyor

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI TABLOSU
SIRA NO GÖREV YERİ ALIM TÜRÜ CİNSİYET UNVAN ADET
1 Güzel Sanatlar
Fakültesi Dekanlığı
(Uygulamalı Sınav) Erkek * Telkari Ustası1 1


* Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslarında belirtilen “Bu Esaslara ekli 2 sayılı cetvelde unvanları belirtilen sözleşmeli personel pozisyonlarına alınacaklar sadece mesleki
uygulamalı sınava tabi tutulur. Mesleki uygulamalı sınavlar da, ikinci, üçüncü ve dördüncü fıkrada belirtilen usule uygun olarak ilan edilir ve gerçekleştirilir.” Hükmü gereğince Sadece
Mesleki Uygulama Sınav Sonucuna Göre Hizmete Alınacak Sözleşmeli personel kadrosudur.

ARANAN ŞARTLAR
1 Altın-gümüş işlemeciliği konusunda en az 10 (on) yıllık tecrübe sahibi olduğunu belgelemek. Kuyumculuk alanında Usta Öğreticilik Belgesine (MEB onaylı) sahip olmak. 

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

#ilangovtr Basın No DPB843006