Kısa vadeli sigorta kolları nedir?

31.08.2021 10:00

Kısa vadeli sigorta kolları uygulamaları ile sigortalının işe veya çalışmaya başlar başlamaz oluşabilecek risklere karşı, sigortalıya veya yakınlarına koruma sağlanması amaçlanmıştır.

Kısa vadeli sigorta kollarını nitelikleri bakımından, “Mesleki Risk” ve “Sosyal Risk” sigorta kolları olmak üzere iki ana grup altında toplamak mümkündür.

1-Mesleki Riskler: İş kazaları ile meslek hastalıkları

2-Sosyal Riskler: Hastalık ve analık hâlleridir.

KISA VADELİ SİGORTA KAPSAMINDA BULUNAN SİGORTALILAR KİMLERDİR?

- Hizmet akdi ile çalışanlar (4/a)
- Köy ve mahalle muhtarları ile hizmet akdine bağlı olmaksızın kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlardan ise (4/b kapsamında sigortalılar)
- Ticari kazanç veya serbest meslek kazancı nedeniyle gerçek veya basit usulde gelir vergisi mükellefi olanla,
- Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkâr siciline kayıtlı olanlar,
- Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi olan ortakları, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin komandite ortakları, diğer şirket ve donatma iştiraklerinin ise tüm ortakları,-Tarımsal faaliyette bulunanlar,
- Ceza infaz kurumları ile tutukevlerinde çalışan hükümlü ve tutuklular,
- Aday çırak, çırak ve stajyerler,
- Harp malulleri ile vazife malullüğü aylığı bağlanmış malullerden Kanunun
4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamında çalışanlar,
- Türkiye İş Kurumu kursiyerleri,
- Sosyal güvenlik sözleşmesi olmayan ülkelerde iş üstlenen işverenlerce
yurt dışındaki iş yerlerinde çalıştırılmak üzere götürülen Türk işçileri,
-İntörn öğrenciler,
- Tarım ve orman işlerinde hizmet akdiyle süreksiz olarak çalışan sigortalılar, 
- Ek 9’uncu maddede belirtilen şartlarda ev hizmetlerinde çalışan sigortalılar,
- Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan (4/b) sigortalılara kısa vadeli sigorta kollarından yararlanma; ilk defa 5510 sayılı Kanun’la getirilmiş bir düzenlemedir.